fatiha.gen.tr https://www.fatiha.gen.tr Fatiha, Fatiha Suresi Okunuşu ve Anlamı tr-TR hourly 1 Copyright 2020, fatiha.gen.tr Tue, 12 Jul 2016 00:00:00 +0000 Wed, 29 Jan 2020 00:00:00 +0000 60 Salavatı Fatiha https://www.fatiha.gen.tr/salavati-fatiha.html Fri, 30 Nov 2018 07:31:59 +0000 Salavatı Fatiha, salavat; Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)' i ve ashabını anmak ve  selam göndermek anlamında yapılan duadır. Salavat okumanın ecri sayılamayacak kadar fazladır. Zikirler arasında en g
Salavatı Fatiha, salavat; Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)' i ve ashabını anmak ve  selam göndermek anlamında yapılan duadır. Salavat okumanın ecri sayılamayacak kadar fazladır. Zikirler arasında en güzeli olan salavat; bir anlamda Peygamberimiz ile aramızdaki dua bağıdır. Peygam efendimiz (s.a.v.)' e salat ve selam gönderen kullarını Yüce Allah' ta çok sever ve çektiği salavat kadar kuluna sevab yazar.  

Salavatı Fatiha; Kuran-ı Kerim' de sır olarak saklanmış bir Salavat-ı şeriftir. Mucizelerle dolu olan ve Allah' ın en büyük sırrının Salavatı Fatiha' da saklı olduğu söylenmektedir. Bir çoğumuzun bilmeği bu salavat, Allah' u Teala' nın yanında çok büyük öneme sahiptir. Nitekim Peygamber efendimiz (s.a.v) bu salavat için; " 600.000 nimeti çağıran bir salavattır ve 400 hac niteliğindedir." demiştir. İnsanların öğrenmesini engellemek için bu salavat hakkında eksik bilgi verildiği de söylentiler arasındadır.

Salavatı Fatiha Okunuşu:

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedinil fatihi limâ uğlika vel hatimi mâ sebeka ven nâsırıl hakkı bil hakkı vel hâdi ila sıratıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala âlihi ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdârihil aziym.

Salavatı FatihaSalavatı Fatiha  Anlamı:

Allah' ım! Kapalılıkları açan, geçmişe son veren, hakka hakikatle destek olan, mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed (s.a.v)' e O' un ailine ve ashabına O' un yüce kadrü kıymetine Salat eyle ve O' u mübarek kıl.


Salavatı Fatiha  Fazilet ve Sırları:
 • Salavatı Fatiha; dış derece, iç derece ve son derece olmak üzere üç derecesi olan ve kilitli kapıları açan bir salavat-ı şeriftir.
 • Ezber olarak günlük 40 defa okuyan kişiye, kesin mutluluk ve başarıyı getirir.
 • Ömründe bir defa okuyanı cehennem ateşinden korur. Kuran-ı Kerim' i hatmetmiş gibi sevaba nail olur. Yine hayatı boyunca bir defa bu salavatı zikreden kişi ölürken iman ile ölür.
 • Yüz yirmi bin salavat  değerinde olan Salavatı Fatiha, inaçla sürekli okunması halinde kişiye ferahlık verir ve şans getirir. 
 • Allah' ın rahmeti ve bereketi okuyanın üzerinde olur. 
 • 70.000 Delailül hayrak okumaya eş değerdedir. Fakirliği ortadan kaldıran, günahları affettiren ve sabah/akşam 10 defa okuyana Allah' ın yardımını ulaştıran Salavatı Fatiha bu denli değeri büyüktür.
 • Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v): " Kim bu salavat ile duada bulunur ise, o kimse şimdiye kadar gelmiş bütün cinler, insanlar ve meleklere sunulan tüm nimetleri çağırır ve elde edeceği hediye çok büyüktür." buyurmuştur. Bütün sıkıntı ve dertlerinden kurtulmak isteyen, cuma günü ikindiden sonra 100 defa Salavatı Fatiha' yı okumalıdır. Çok büyük bir zikir olan bu salavatı ezberlemek gereklidir. Özellikle cuma günleri okumanın ecri büyüktür. 
 • Tüm dualarının kabulu için; bin defa Allah' ın "Ya Latif" ismini zikrettikten sonra yüz defa Salavatı Fatiha' yı okumalı.
 • Her gün bu salavatı 100 defa zikretmeyi kendine alışkanlık haline getirenin, kalp gözü açılır ve kalbine merhamet iner.
 • Salavatı Fatiha' yı kendine vird edinen kimse bütün manevi makamları tek tek geçip efendimize (s.a.v) ulaşır.
 • 40 gün okumaya devam edenin tövbesi kabul olup günahları bağışlanır. Perşembe veya Cuma gecesi 4 rekat nafile namazı kılıp ardından 1000 kez Salavatı Fatiha zikrini çeken uyanık halde Peygamberimiz (s.a.v) ile görüşür. 
 • Salavatı Fatiha'nın sahibi büyük kutub Muhammed El- Bekri hazretleri; " Bu salavatı ömründe bir defa okuyan cehenneme girerse Allah' ın huzurunda beni yakalasın." demiştir. Uyumadan önce 12 defa okuyan hayırlı rüyalar görür. 
 • 40 gün 40 defa okuyan bağımlılıktan kurtulur tüm işleri yolunda gider. 
 • Kişinin dünya ve ahiret h]]> Fatiha Suresi Oku https://www.fatiha.gen.tr/fatiha-suresi-oku.html Fri, 30 Nov 2018 16:16:11 +0000 Fatiha Suresi Oku, Mekke’de indirilen Fâtiha sûresi kuranın ilk sûresidir ve 7 âyettir. Bütünüyle ilk indirilen sûre Fâtiha’dır. Hamd, tevhîd ilânı ve dua bölümlerinden oluşmaktadır ve bu yapısıyla tamamıyla bir Ku Fatiha Suresi Oku, Mekke’de indirilen Fâtiha sûresi kuranın ilk sûresidir ve 7 âyettir. Bütünüyle ilk indirilen sûre Fâtiha’dır. Hamd, tevhîd ilânı ve dua bölümlerinden oluşmaktadır ve bu yapısıyla tamamıyla bir Kur’ân özeti görünümündedir.

Fâtiha sûresinin Medine’de indirildiği görüşü de bazı alimlerce ileri sürülmüştür. Fakat sûrenin Hıcr sûresinden evvel indirildiği ve ilk dönemlerinden itibaren namaz kılınırken okunduğu gerçeği, bu iddiayı çürütmektedir. Bununla birlikte  Fâtiha sûresinin  Mekke’de ve Medine’de iki kez indirildiği, kendisine bu nedenle el-Mesânî dendiği de iddia edilmiştir. Bu iddia da doğru olması sûrenin üslubu, içeriği ve Kur’ân’da bir defa yer almış olması sebebiyle mümkün değildir. üstelik iki kez indirilseydi iki kez yazdırılması icap ederdi; çünkü birden çok indirilip indirildiği kadar yazdırılan başka âyetler Kur’ân’da mevcuttur.

Bismillâhirrahmanirrahim.

Elhamdulillâhi Rabbil âlemin, errahmanirrahim, malikiyevmiddin, iyyake na’büdü, ve iyyake nestâiyn, ihdinas sıratal müstâkiym, sıratallezîne enâmte aleyhim, ğayril mağdûbi aleyhim, veladdââlliyn

Fatiha Suresi OkuFatiha Suresi Oku Meali 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Hamd övülme, övgü, Rahmân ve Rahîm merhameti bütün varlıkları kuşatan, hesap gününün efendisi, âlemlerin de Rabbi olan Allah içindir. Ancak Sana kulluk eder yalnız Senden yardım isteriz. Bize, gazaba uğratılmışların ve sapmışların yolunu değil; doğru yolu, nimet verdiklerinin yolunu göster.

Hz. Peygamber, Fâtiha’yı namazın olmazsa olmazı diye nitelendirmekte ve Kitâb’ın Fâtihası olmadan namaz olmaz” rivayeti bunu sağlamlaştırmaktadır. Bu sıfatıyla Fâtiha sûresi, müslümanların tüm hayatlarını adeta çepeçevre kuşatan bir nitelik arz etmektedir.

Fâtiha sûresi'nin Fâtihatü’l-Kitâb yani Kitabın başı, açılışı, girişi, Sûretü’l-Hamd yani övgü sûresi, Ümmü’l-Kur’ân yani Kur’ân’ın anası, özü, Ümmü’l-Kitâb yani Kitabın esası, anası, Esâsü’l-Kur’ân yani Kur’ân’ın aslı, temeli, eş-Şifâ yani manevî hastalıklara ve inançsızlıklara şifa, el-Vâfiye yani yeterli olan, el-Kâfiye yani yeterli, tamam, el-Kenz yani hazine, es-Salât yani namaz, dua, Sûretü’d-Du‘â’ yani dua ve iltica sûresi, es-Süâl yani istek, talep, eş-Şükr yani şükür, es-Seb‘u’l-Mesânî yani tekrarlanan yedili gibi isimleri vardır. Verilen bu isimlerin her biri Fâtiha için uygundur ve Fâtiha ile anlam ilişkisine sahiptir. 

Tarih boyunca ulema tarafından fazileti hakkında pek çok ifadenin iletildiği Fâtiha sûresi, Kur’ân’ın âdeta yansıması gibidir. Bütün ayetleri ve hatta her sözcüğü kuranda yer alan diğer pek çok âyet ve sûreyle alakalıdır. Hangi kelimesine bakılsa, hangi âyeti incelense konuyla ilgili diğer pek çok âyetle ilgili atıflara rastlanır.

Kur’ân, Yüce Allah’ın kelam sıfatı olduğu ve Allah tarafından peygamber tarafından bize iletildiğinden onun bütün âyetleri elbette aynı değerdedir. Biri hakkında diğerinden daha hayırlı, daha az hayırlı, ya da herhangi bir bölümü için en hayırlı gibi sınıflandırmalar yapmak doğru değildir. Ancak Fâtiha, Kur’ân’ın özeti, ana konularını içermesi ve namazın da ayrılmaz parçası olduğundan bir takım hususi özelliklere sahip olduğunu belirtmekte de bir hata olmasa gerektir.
]]> Fatiha Suresi Anlamı https://www.fatiha.gen.tr/fatiha-suresi-anlami.html Sat, 01 Dec 2018 15:03:32 +0000 Fatiha Suresi Anlamı, İslam dinini bize öğretmek için yüce Allah Kuran- kerim'i göndermiştir. Şüphesiz Kuran'ın tüm sûre ve âyetlerinin mesajını anlamaya çalışmak tüm müslümanların üzerine farzdır. Buradan yola ç Fatiha Suresi Anlamı, İslam dinini bize öğretmek için yüce Allah Kuran- kerim'i göndermiştir. Şüphesiz Kuran'ın tüm sûre ve âyetlerinin mesajını anlamaya çalışmak tüm müslümanların üzerine farzdır. Buradan yola çıkarak Kuran-ı kerîm'in ilk sûresi Fatiha'nın arapça okunuşu, anlamı ve kısa açıklamasını aşağıda bulabilirsiniz.. 

1- Bismillahirrahmânirrahîm.

2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin

3- Errahmânir'rahim

4- Mâliki yevmiddin

5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în

6- İhdinessırâtel müstakîm

7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

1- Besmele

İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla

Bismillahirrahmanirrahim genellikle Türkçe'ye; 'Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla' ya da 'Esirgeyen bağışlayan Allah’ın adıyla' şeklinde çevrilmiştir. Biz besmeleyi: 'iyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla' anlamını vermeyi uygun gördük. Bu anlam 'Rahman' ve 'Rahim' kelimelerinden kaynaklanır. Bu kelimelerin her İkisi de 'Rahmet' kökünden türemiştir. Rahmet, iyilik ve ikramı gerektiren incelik anlamına gelir. Allah’a ait bir özelliği ifade etmek için kullanıldığında yalnızca ikram ve iyilik anlamıyla kullanılır..

Aslında bu iki kelime de ana rahmi kavramından türetilmiştir. Ana rahmi iyiliğin sembolüdür. İşte bu nedenle 'merhamet' sözündeki sevgi, iyilik, acıma ve şefkat  anlamları manasına ulaşılır. Acıma dürtüsü yanlızca yeterli güce sahip olmayan kişiler için söz konusu olabilir. yüksek kudrete sahip kişiler yalnız acımakla kalmaz acıdıklarına yardım etmek ve iyilik yapmayı da isterler. Yani merhamet ve acımanın sonucu ikram ve iyiliktir. Allah'ın her şeye gücü yettiği için onun merhameti iyilik şeklinde görünür. Yani merhamet kelimesi zayıflar için 'acıma' güçlüler için 'ikram' ve 'iyilik' anlamlarını ifade eder. Bu sebeple besmelede yer alan 'Rahim” ve 'Rahman' kelimeleri Allah’ın sıfatları olduğu için bu kelimelere ikram ve iyilik anlamlarını vermek gerekmektedir. varlıkların tamamı her şeylerini Allah’a borçludur.

2- Hamd o âlemlerin Rabbinedir

Fatiha suresinde hamd kelimesi geçtiğinden manayı da ona şekilde vermek gerekir. 'el-hamdu lillah' ifadesinin başında gelen 'el' eki, 'hamd' sözcüğüne cins anlamı verir ve 'tüm hamdler Allah’a aittir' demektir. Kelime manası olarak Hamd birini yaptığı iyi bir iş nedeniyle övmek anlamına geldiğinden 'Yaptığı her şeyi güzel ve doğru yapmak sadece Allah’a mahsustur' anlamına ulaşırız. Tüm bu anlamları kapsaması ve şiirsel yapıya sahip olması olması nedeniyle 'el-hamdu lillah' sözünün 'Allah neylerse güzel eyler' şeklinde tercüme edilmesi uygun görünmektedir.

3- İyiliği sonsuz ikramı boldur

Besmele bölümünde açıklandığı gibi Allahın sonsuz kudretinin göstergesi olarak merhameti acımanın yanında sınırsız ikram ve iyiliği ile de tezahür etmektedir.

4- Din gününün maliki, sahibi, yetkilisidir.

Bu ayette geçen 'yevm üd-din' sözü 'borç kesme günü' demektir. Allah’a karşı olan borçlarımızın bilincinde olup olmadığımız (yani Allahın gönderdiği dine uyup uymadığımız) o din gününde / hesap gününde belli olacaktır. O din günün maliki yalnız Allah’tır. Kimsenin araya girmesi mümkün değildir. Ve kimse kimseyi kurtaramayacaktır. Ve yine kimse kimsenin hesabına müdahale etme imkanı bulamaz.

Fatiha Suresi AnlamıFatiha Suresi Anlamı

5-Yarabbi! Kulluğu yalnız sana yaparız, yardımı yalnız senden isteriz.

Müminler Allah’tan başka kimseye kul olamaz. Allah zaten insanın sahibidir. İnsan kabul etse de etmese de bu hakikati değiştiremez. Ancak Müslüman bu hakikatin farkındadır, bu sebeple başka hiçbir varlığa kul olmayı kabul edemez. Allah’tan başkasına kul olmamayı seçmek özgürlüğün zirve noktasıdır. Dünya üzerinde özgürlüğün bundan daha güzel tanımını yapmak mümkün değildir..

Tabi bu ayette istenen yardım insan gücünün üzerindeki konulardaki yardımdır. Yoksa Maide suresi ikinci ayette müminlere yardımlaşma emredilmiştir. Şimdi inceledi]]> Ruhuna El Fatiha https://www.fatiha.gen.tr/ruhuna-el-fatiha.html Sat, 01 Dec 2018 16:24:31 +0000 Ruhuna El Fatiha, İfadesi Müslüman topluluklarda fatiha suresinin okunması için söylenen içerisinde emir kipi bulunan bir cümledir. İslam dinene ve Müslüman inancına göre ölmüş olan bir kişinin arkasından kuran okumak hayır Ruhuna El Fatiha, İfadesi Müslüman topluluklarda fatiha suresinin okunması için söylenen içerisinde emir kipi bulunan bir cümledir. İslam dinene ve Müslüman inancına göre ölmüş olan bir kişinin arkasından kuran okumak hayırlı ve kutsal bir olaydır. Ruhu azap çeken bir kimseye Kuran okunduğunda azabı azalacağına inanılır. Fatiha süresi faziletleri çok olan bir süredir ve kuranı kerimde ilk süredir. Bu nedenle ölmüş kişilerin ruhuna okunur. İslam dininde dört hak meshepde de edilen duanın, okunan Kuran'ın, ölmüş olan kişinin arkasından ruhuna El Fatiha ifadesi kullanılmaktadır. Öyle ki Müslüman ülkelerde 100%90 mezar taşlarının üzerinde ruhuna El Fatiha yazısı bulunmaktadır. Ruhuna El Fatiha cümlesini duyup okunması şart olarak kabul edilmektedir. Okunmadığı taktirde günah ve borçlu kabul edilmektedir. Sadece Adet döneminde olup Kuran'ı kerimden adet okunması sakıncalı olan bayanlar bu sözü duymasına rağmen okuyamazlar.  


İslam Dini göre ruhuna El Fatiha önemi

Bir çok İslami din adamları ölmüş bir kimsenin arkasından okunan kuranı kerimin ölüye faydası olmayacağı yönünde görüş bildirmektedirler. Ancak Peygamberimiz Hz. Muhammed S.A.V. İn Bir çok hadisi Şerifinde ölmüş olan bir kimsenin ruhuna kuran kumanın o kişinin günahlarından dolayı çekmiş olduğu azabının azalacağını belirtmiştir. Fatiha suresi kuranı kerim de geçen fazileti büyük bir sure oluşu nedeni ile ölmüş kişilerin ruhlarına okunmaktadır. Sevgili peygamberimiz ölmüş olan bir kimsenin üç nedenle amel defteri kapanmaz buyurmuştur. Sadaka'i cariye, Yani etmiş olduğu bir hayırdan o öldükten sonrada insanların faydalanıyor olması demektir. İlminden istifade edilen kişinin amel defteri kapanmaz. Öldükten sonra kendisine dua eden hayırlı evladı olan kişinin amel defteri kapanmaz buyurmuştur. En hayırlı dua Kuran okuyarak edilen duadır. Bu nedenle ruhuna El Fatiha demekte bu cümleyi duyup Fatiha suresini okumakta oldukça hayırlı bir ameldir. 

Ruhuna El FatihaEhli Sünnet inancına göre ruhuna El Fatiha önemi

Ehli Sünnet inancına göre Duaların kabulü için Ölmüşlerin ruhu için Fatiha suresi okumak oldukça mühim bir ameldir. Kimi Tarikat ehilleri tarafından ruhuna El Fatiha ifadesini duyan kişi için okumak faz olarak kabul edilmektedir. Bunların yanı sıra Ölmüş bir kimsenin Ruhuna okunmuş olan fatiha suresi ve arkasından getirilen salavatı şerife Kişinin ruhuna okuyan kişinin ismi ile iletildiğine inanılmaktadır. Ehli Sünnet inancına göre kişi kendi ruhaniyetine de gönderdiği Fatiha suresinin kişinin kabrinde nur olacağına inanılmaktadır. Bir çok din adamlarına göre ruhuna El Fatiha okumak batıl inan olarak görülse de Bir çok inananlara göre ve İslam dinine göre Ölmüş olan kişinin ruhuna Fatiha okumak faziletli ve faydalı bir ameldir. 

]]>
Rüyada Fatiha Okumak https://www.fatiha.gen.tr/ruyada-fatiha-okumak.html Sun, 02 Dec 2018 13:19:24 +0000 Rüyada Fatiha Okumak, Genel olarak rüyada sure okuduğunu görmek, rüya sahibi kişinin dinine bağlı bir kimse olduğuna, hal ve hareketleri ile herkesin beğenisini kazandığına, günahlarından arınarak Allah'ın sevdiği kull Rüyada Fatiha Okumak, Genel olarak rüyada sure okuduğunu görmek, rüya sahibi kişinin dinine bağlı bir kimse olduğuna, hal ve hareketleri ile herkesin beğenisini kazandığına, günahlarından arınarak Allah'ın sevdiği kulları arasında yer alacağına, herkese iyilik yaparak bir çok kişiden hayır duası alacağına, ilim sahibi bir kimse olacağına, günahlarının affedilmesi için elinden ne geliyorsa yapacağına işaret etmektedir.

Rüyada Fatiha okumak ise, rüya sahibi kişinin hayatı boyunca asla kötü bir duruma düşmeyeceğine, tabiri caizse hiçbir zaman ayağının tökezlemeyeceğine, ahir ömrü boyunca hiçbir zaman kendisini ok üzecek, hayatına kötü anlamda çok büyük bir etki edecek hiçbir olay ile karşı karşıya kalmayacağına işaret etmektedir.  Tüm bunların aksine rüyasında Fatiha süresini okuduğunu gören kimse yaşamı boyunca hep hoş ve güzel şeyler görür. Alla'hın varlığını her zaman yanında hisseder ve en zor anlarında hep bir el onu çıkmazdan alır ve çıkarır.

Rüyada Fatiha Okumak

Rüyada Fatiha okumak bazı rüya tabircilerinin yorumlarına göre ise, rüya sahibi kişinin Allah tarafından sevilen ve takdir gören bir kimse olduğuna, hayatı boyunca hiç yokluk çekmeyeceğine, evinin her zaman bereketli olacağına, sevdikleri ile beraber güzel günlerin kendisini beklediğine, işlerinin her geçen gün daha da iyiye gideceğine, hayattan ne isterse çok fazla çaba göstermesine gerek kalmadan adeta önüne serileceğine işaret etmektedir.

Rüyada Mezarlıkta Fatiha okuduğunu görmek, rüya sahibi kişinin Allah rızası için hayırlı işler ile uğraştığına, fakirlere yardım ettiğine, zekâtını tam olarak verdiğine, kul hakkı yemeyen bir kimse olduğuna, parasının büyük bir kısmını hayır işlerine harcadığına ve gönül gözü açık bir kimse olduğuna işaret etmektedir. Rüyada mezarda Fatiha okuduğunu görmek aynı zamanda, rüya sahibi kişinin bir yolculuğa çıkacağına ve bu yolculuktan çok hayırlı bir haber ile döneceğine, sevdiği kimselerin arkasından hayır dualar edeceğine ve Allah katında yerinin hazır olduğuna işaret etmektedir.

Rüyada ölmüş bir yakınının mezarı başında Fatiha süresini okuduğunu görmek ise, rüya sahibi kişinin ölen bu yakını adına bir sadaka vermesi gerektiğine, bu kişinin bir adağını yerine getiremeden vefat ettiğine ve rüya sahibinin bunu öğrenerek onun adına bir hayır vermesine, ailesinden bir kişinin âlim olacağına ve evinin bereketinin kat kat artacağına işaret etmektedir. 

]]>
Fatiha Suresi Fazileti https://www.fatiha.gen.tr/fatiha-suresi-fazileti.html Mon, 03 Dec 2018 12:24:37 +0000 Fatiha Suresi Fazileti; Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha Suresi, adını, "açan" mânâsına geldiği için buradan almıştır. Tam olarak inen ilk sure olup, yedi ayetten oluşan Fatih Fatiha Suresi Fazileti; Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha Suresi, adını, "açan" mânâsına geldiği için buradan almıştır. Tam olarak inen ilk sure olup, yedi ayetten oluşan Fatiha suresi, Mekke'de nâzil olmuştur. Rasûlullah Efendimiz (S.A.V.); " Fatiha'yı okumayanın namazı olmaz." buyurmuştur. Allah'u Teâlâ'ya övgü ve dua olarak ikiye ayrılan, günde 5 vakit namazda 40 kere okuduğumuz Fatiha Suresinin birçok fazileti bulunmaktadır. 

Fatiha Suresi FaziletiFatiha Suresi Faziletleri; 

 • Allah'u Teâlâ, Fatiha suresini okuyanı meleklerine över. Kişi Allah'ın (C.C.) rızasını kazanır.
 • Fatiha Suresi, hem ruhen hem de bedenen olan hastalıklara şifa için okunur.
 • Fatiha Suresi, çok okuyan kişiyi cehennemden korur ve kişi cehennem üzerinden rahatça geçer.
 • Yatmadan önce Fatiha ile birlikte 3 İhlas, Felak ve Nas surelerini okunursa, kişi gece güvende olur.
 • Yola çıkacak kişi, Kapıdan çıkarken 40 defa Fatiha suresi okursa sağ salim geri döner.
 • Hasta olan, nazara ve büyüye maruz kalan kişiye,  yedişer kez Fatiha Suresi, Ayet el Kürsi, İhlas, Felak ve Nas okunur.
 • Farz namazlar kılındıktan sonra 7 kez Fatiha Suresi okuyana, hayır kapıları açılır.
 • Sabah namazının ardından 125 kere Fatiha Suresi okuyan kişi, istediği şeyi elde eder.
 • Bir isteği olan kişi, akşam namazının ardından 40 defa Fatiha suresi okuyup dilediği şeyi Allah'tan isterse, dileğine kavuşur. 
 • Fatiha suresine devam eden kişi, tembellikten ve ağır davranmaktan uzak olur. İnsanlardan, cinlerden, şeytandan gelecek zararlardan korunur.
 • Seher Vaktinde 41 defa Fatiha Suresini okumayı süreklilik haline getiren kişiye, Allah (C.C.) rızık genişliği verir ve işlerini kolaylaştırır.
 • Her gün sabah namazının sünneti ile farzı arasında 41 kere Fatiha Suresi okuyan, makam ve mevki sahibi olur. Şeref ve izzeti artar.
 • Fatiha suresini Günde 100 kere okumayı adet eden kişinin, duaları kabul olur ve bütün kötü huylardan kurtulur.
 • Tehlike anında 19 defa Fatiha Suresi okuyan, korunur.
 • Fatiha Suresini evine girerken okuyan kişi, evinde bereket ve hayırla yaşar.
]]>
313 Fatiha https://www.fatiha.gen.tr/313-fatiha.html Mon, 03 Dec 2018 21:22:30 +0000 313 Fatiha, hem Allah’ı övme hem de kulun Allah'tan dileğini talepte bulunduğu için ikiye ayrılır. Allah, Fatiha Suresini okuyanı sever. Fatiha Suresini okuyan müslüman bütün Kuran’ı okumuş gibi sevap alır. Fatiha Sure 313 Fatiha, hem Allah’ı övme hem de kulun Allah'tan dileğini talepte bulunduğu için ikiye ayrılır. Allah, Fatiha Suresini okuyanı sever. Fatiha Suresini okuyan müslüman bütün Kuran’ı okumuş gibi sevap alır. Fatiha Suresi 7 ayetten ibarettir. Bu sure bir bütün olarak nazil olmuştur. Fatiha suresini çok okuyan Müslüman bir kişiye bu suredeki ayetler, cehennem kapılarında set olur. cehennem üzerinden daha rahat bir şekilde geçer. Fatiha ve Ayetel Kürsiyi birlikte okuyan; bütün şerlerden emin olur. Fatihayı okumakla Allah’a olan şükrünü yerine getirir. Fatiha Suresi hastalara şifa, dertlilere devadır.. Ruhi ve bedeni marazları iyileştirir. Fatiha suresi; dilektir yakarıştır münacaattır, duadır. dua dır. Fatiha da her derde deva vardır. Fatiha Suresi indiği zaman şeytan feryat figan etmiştir. Çünkü Fatiha suresi okuyana mükafat olarak, cehennem ateşi ona haram olur. 

Fatiha Suresi her sırra eriştirir. Fatiha suresi ile arzulara, şerefe ve makama nail olur. Fatiha okuyan Müslüman fakirlik, kötülük ve korkulardan emin olur. Dünya ve ahiret saadetine kavuşur. Fatiha suresinde bin zahiri, bin batıni olarak toplam iki bin fazilet vardır. Fatiha suresinde 7 ayet, 25 kelime, bazı alimlere göre 123, bazı alimlere göre 125, bazı alimlere göre de 130 harftir. 

Alimlerin bildirdiğine göre; bir Müslüman 313 fatiha suresini her gün okursa isteği ve arzusu gerçekleşir, korku ve tembellik hastalığından kurtulur. Allah onu iç ve dış marazlardan arındırır. 

313 FatihaFatiha suresinin bazı faziletleri: 
 • Alimler demişlerdir ki: Şifa bulma için hasta üzerine 41 defa fatiha suresi okunur.
 • Her gün sabah namazının sünneti ile farzı arasında 41 Fatiha suresi okuyana; makam ve mevki verilir. hastaya şifa, zenginlik, güç ve kuvvet verilir. Emniyette olur, kısırlığı kalkar, halk arasında izzet ve şeref sahibi olur. 
 • Farz namazlarından sonra 7 Fatiha Suresi okuyana bütün hayır kapıları açılır.
 • Sırasıyla; 25 Estağfurullah, 11 İhlas, 7 Fatiha, 33 Salatü Selam okunur; sevabı Hazreti Muhammedîn, (s.a.v.), evliyanın, velilerin, ashabı kiramın mübarek ruhlarına hediye edip, onların hürmetine şifa dileyene Allah şifa verir.
 • Farz namazlarından sonra fatiha suresini 20 defa okuyanın rızkı genişler, durumu iyileşir, iç dünyası nurlanır.
 • Fatiha Suresini sabah namazını kıldıktan sonra 30, öğle namazı kıldıktan sonra 25, ikindi namazından sonra 20, akşam namazı edasından sonra 15, yatsı namazını kıldıktan sonrada 10 defa olmak üzere toplam 100 defa okunur ve buna her gün devam edilirse Alla o kişinin istediği talebini nasip eder. 
 • 125 bin defa Fatiha suresini okuyana çok büyük fayda vardır.
 • Fatiha suresini 3 İhlasla, Felak ve Nas surelerini yatarken okuyan her şeyden emin olur.
 • Allahü Tealadan bir haceti, bir isteği olan kişi, akşam namazını kıldıktan sonra 40 fatiha suresi okursa Allah dileğini verir.
]]>
Fatiha Duası https://www.fatiha.gen.tr/fatiha-duasi.html Tue, 04 Dec 2018 16:20:48 +0000 Fatiha duası, fatiha duası Mekke'de inen dualardan biridir. Müddessir suresinden sonra inmiştir. Fatiha duası yedi ayetten oluşur. Kuranı Kerim'de ilk sure olduğu için açış yapan açan anlamına gelen Fatiha adı verilmiştir. Fatiha duası, fatiha duası Mekke'de inen dualardan biridir. Müddessir suresinden sonra inmiştir. Fatiha duası yedi ayetten oluşur. Kuranı Kerim'de ilk sure olduğu için açış yapan açan anlamına gelen Fatiha adı verilmiştir. Fatiha suresi insanlar arasında daha çok elhamdülillah olarak bilinir. Fatiha suresi namazdan okunan bir duadır.  

Fatiha duasının birçok fazileti bulunur,

Fatiha duasının faziletleri
 • Fatiha okuyan kimse dünyada muradına erecektir 
 • Yatmadan önce 7 defa Fatiha suresini okuyan kimseler tüm belalardan ve kötülüklerden korunur 
 • Birçok kaza ve kötülükten alıkoyar
 • Hasta  hasta olan bir kimse suya fatiha duasını okur ve o suyu içer ise hastalığı kısa sürede şifa bulur
 •  Fatiha duası okuyanlar Kuranı hatim etmiş kadar sevap kazanırlar 
 • Cehennemde geçip cennete ulaşmamızı sağlayan bir duadır 
 • Fatiha duasını sürekli okuyan ve okumayın alışkanlık haline getiren kimseler cin şeytan ve insanların şerrinden korunur 
 • Bu duayı sürekli okuyan bir kimse Allah'a şükrünü yerine getirmiş olarak bilinir 
 • Fatiha suresi dileklerin isteklerin ve duaların kabul olmasına ve her derde deva olan bir duadır 
 • Fatiha suresinin sürekli okuyan kimselere cehennem haram kılınmıştır 
 • Fatiha duasını  okuyanlar isteklerine kavuşur her iki cihanda da mutluluğa erişir fakirlikten kötülükten arınıp mutluluğa erişir. 
 • Her gün Fatiha duasını 313 kere okuyan kimsenin tüm dilekleri yerine gelir kişinin kalbi temizlenir 
 • Akşam namazından sonra 40 defa okuyan kimsenin dilekleri gerçekleşir 
 • Yola çıkan bir kimsem Fatiha duasının okursan gideceği yere güvenle gider ve döner
 • Hayırlı rızık için Fatiha okunur 
 • Akrep veya yılan sokan bir kimseye Fatiha duası okunarak ağrıları dindirilir.
Fatiha duası Arapça, 

Bismillahirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în. İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Fatiha DuasıFatiha duası Türkçe meali,

 Rahman ve rahim olan Allah'ın adı ile. Hamd o alemlerin rabbi. O ki Rahman ve rahimdir. O din gününün maliki Allah'ın. Ancak sana kulluk ederiz. İbadeti, inayeti ancak senden yardım dileriz. Bizi doğru yola Hidayet eyle. O kendilerine nimet verdiğin Mutlu kimselerin yoluna. Gazaba ve sapmış olan kişilerin yoluna değil.
]]>
Fatiha Suresi Tefsiri https://www.fatiha.gen.tr/fatiha-suresi-tefsiri.html Wed, 05 Dec 2018 13:02:58 +0000 Fatiha süresi tefsiri; Mekke'de nazil olan Fatiha süresi 7 ayetten oluşur. Harf sayısı 140'dır. Fatiha ismi ''başlangıç veya kitap gibi açılan şeylerin ilk açılan yeri'' anlamına gelmektedir. Namazlarda her rekatta Fatiha süresi tefsiri; Mekke'de nazil olan Fatiha süresi 7 ayetten oluşur. Harf sayısı 140'dır. Fatiha ismi ''başlangıç veya kitap gibi açılan şeylerin ilk açılan yeri'' anlamına gelmektedir. Namazlarda her rekatta okunan Fatiha süresinin konusu ve gayesi, insanları ilahi nizama ulaştırarak, dosdoğru yola sevk ve irşat etmektir. Sure başlarında bulunan besmele, Fatiha süresinden bir ayet olduğu için besmele de Kur'an'ın bir parçasıdır. Fatiha suresi bittiğinde Âmin demek sünnetir. Kur'an'da bulunmasa da Peygamber efendimiz: İmam ''veleddallin'' dediğinde hepiniz Âmin deyiniz, çünkü melekler de 'Amin' derler, buyurmuştur. Bu sebeple Fatiha'dan sonra Âmin demek sünnettir. İmam, cemaat yahut yalnız okuyan kişi sure bitiminde sessizce Âmin der.

Fatiha süresinin okunuşu ve tefsiri:

Bismillahirrahmanirrahim

''Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle (başlarım, okurum)'' Allah'ın Rahman Ve Rahim sıfatları merhamet hususunda  ayrı ayrı geniş bir manaya sahiptir. Rahman, pek çok merhametli, son derece rahmet sahibi demektir. Rahim ise çok merhamet edici demektir. Bu iki sıfat, rahmet mastarından gelse de aralarında farklar vardır. Rahman: dünyada tüm yaratılmışlara merhamet edendir.  Ahirette  sadece müminlere rahmet edecek olan ise Rahim sıfatıdır. 

1.Ayet: Elhamdülillahi-r rabbil alemin.

'' Her türlü hamd, övgü, şükür ve nimet Alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.'' Elhamdülillah, Allah'ın verdiği nimetlere karşı şükrü ve övgüyü ifade etmek için kullanılan en güzel tazim ifadesidir.

2. Ayet: Er Rahman'ir-Rahim

'' O Rahmandır; rahmeti bütün varlıkları kapsar ve bütün yarattıklarının her türlü rızkını merhametle sağlar, yetiştirir. O rahimdir; yarattıklarına pek şefkatli ve merhametlidir.

3.Ayet: Malik-i yevmi'd-din.

''Din gününün sahibi-ne( hamd olsun) '' din günü, hesap ve ceza günüdür. Herkes yaptıklarının karşılığını kıyamet gününde görecektir. Dünyanın da yegane malik ve sahibi Allah'tır. Yevmi'd-din'in lisanımızda bir ismi de ''ruzi ceza''dır. Bu, her işin karşılığı verilip bitirileceği son gündür. Allah hesap ve ceza gününün yegane sahibidir. Çünkü Allah, hayr, iyilik ve adalet kaynağıdır.

Fatiha Suresi Tefsiri4. Ayet: iyyake na'budu ve iyyake neste'in.

'' Yalnız sana kulluk ve ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz'' ibadet ve taatı yalnız sana yapar, ancak sana boyun eğer, sadece senin huzurunda eğilir ve bütün benliğimizden sıyrılarak sana kulluk görevimizi yerine getiririz demektir.

5. Ayet: İhdina's-sırata'l-mustakim.

''Bizi dosdoğru yola ilet.'' Ayeti kerimede geçen 'sırat-ı müstakim' den maksat Allah'ın hak yolu, Kur'an ve Resulün yolu demektir. Her hak kanun, bir ilahi kanun olduğu için müstakimdir.

6-7.Ayet: Sırade'l-lezine enamte aleyhim gayri'l-mağdubi aleyhim veleddâllin.

''Kendilerine nimet ve iyilikte bulunduğun peygamberlerinin ve onlara tabi olan sahih kullarının yoluna ilet; gazaba uğrayanların  ve sapıtmış olanların  yoluna değil.'' Ayette  bahsedilen 'Nimet verilenler'  peygamberler, hakkıyla inananlar, şehitler,  peygamberin yolunda gidenlerdir. Dalâl ve delalet: doğru yoldan bilerek veya bilmeyerek sapmak demektir. Dalâl, bazen gafletten,şaşkınlıktan kaynaklanır. Bu hal devam ederse telef olmaya sebep olur.

Âmin...

]]>
Arapça Fatiha https://www.fatiha.gen.tr/arapca-fatiha.html Wed, 05 Dec 2018 22:59:10 +0000 Arapça Fatiha, Mekke'de inmiştir ve Suresi yedi ayettir. Hz. Peygamber efendimizin her gün okunmasını tavsiye ettiği çok kıymetli bir duadır. Kur'an-ı Kerim-in esası Fatiha'dır. Fatiha'nın esası da Besmele'dir. Arapça Fatih Arapça Fatiha, Mekke'de inmiştir ve Suresi yedi ayettir. Hz. Peygamber efendimizin her gün okunmasını tavsiye ettiği çok kıymetli bir duadır. Kur'an-ı Kerim-in esası Fatiha'dır. Fatiha'nın esası da Besmele'dir. Arapça Fatiha yedi ayet olup, devamlı tekrar edilen Kur'an-dan bir parçadır. Bu öyle bir sırdır ki, bunu ancak Allah'ın yardım ettiği kimseler bilebilir. Hz. Peygamber efendimiz (s.a.v.) üç türlü ilaç kullanırdı; Kur'an-ı Kerim ve dua okurdu. Fen ile bulunan ilaçları kullanırdı. Bazen de her iki kısmı karışık olarak kullanırdı. Kur'an-ı Kerim'den şifa beklemeyene şifa nasib olmaz, buyururdu. Arapça Fatiha hakkında da; Bu dua her türlü hastalığa şifadır, buyurmuştur. Ancak, şifa hasıl olması için okuyanın ve hastanın inançlı bir şekilde olmalıdır. Kur'an-ı Kerim-i okumak için ilk sayfayı açıp okumak isteyen bir Müslüman, ilk önce Arapça Fatiha'yı görür ve Kur'an-ı Kerim-i okumaya Fatiha'dan başlar. Arapça Fatiha Kur'an-ı Kerim-in özetidir. Bu gerçeği yüce olan Allah'ın ilahı ismidir. İşte bütün duyguların ve düşüncelerin ilk şartı olan öyle derin olan bir gizli duygunun, görünen veya görünmeyen varlıkların birleştiği nokta olan bir parıltı halinde, hiçbir engel olmaksızın doğruya gösterdiği yüce Allah'a delalet eden, yalnızca O'na ait olan özel bir isimdir. İslamiyet'e göre bu Arapça Fatiha, bir dua ve ona cevap niteliğinde bir ilişki olduğu açığa çıkmaktadır. Konusu nedeniyle, kulun duası ile Allah'a yalvarır. Allah da duaya cevap olarak, tüm Kur'an-ı onun önüne serer ve şöyle der; İşte, benden dilediğin hidayet budur. O zaman bu dua bir yakarıştır. Duanın bir karşılığı vardır ve sahibini de kavuşur. Kur'an-ı Kerim-in içerdiği esaslar üzerine kulluğun ancak ona yapılıp, ondan yardım isteneceği gibi bu Arapça Fatiha da özlü bir şekilde anlatılır.

Arapça FatihaArapça Fatiha;

Bismillahirrahmanirrahim
Rahman ve Rahim olan Allah'ın (c.c)'ın adıyla
Elhamdü lillahi rabbil'alemin.
Hamd alemlerin Rabbi, olan Allah içindir.
Errahmanir'rahim
O Rahman ve Rahimdir,
Maliki yevmiddin.
Din gününün sahibidir.
İyyake na'budü ve iyyake neste'in,
Ancak sana kulluk ederiz ve senden yardım dileriz.
İhdinessıratel müstakim.
Bizi doğru isteyenin yoluna hidayet eyle.
Sıratellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdubi aleyhim ve leddallin.
Kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna, gazaba uğraşmaların yoluna değil.]]>
Fatiha Okunuşu https://www.fatiha.gen.tr/fatiha-okunusu.html Thu, 06 Dec 2018 00:04:29 +0000 Fatiha Okunuşu, Tefsiri; Rahman ve Rahim olan ALLAH’ın Adıyla,Allah evreni, kainatı yani Yeryüzünü, gökyüzünü, yıldızları, gezegenleri, bitkileri, hayvanları, taşları yoktan var etmiştir. Ve sonrada eğit Fatiha Okunuşu, Tefsiri; Rahman ve Rahim olan ALLAH’ın Adıyla,

Allah evreni, kainatı yani Yeryüzünü, gökyüzünü, yıldızları, gezegenleri, bitkileri, hayvanları, taşları yoktan var etmiştir. Ve sonrada eğitip, düzene koymuştur. İnsan var olan tahta-kum-çimento ile belli bir düzenleme de bir barınak yapabilirken, yüce Yaratıcı hiç bir örnek yokken, yoktan var yarattığı evreni belli bir düzenle eğitmiş. Halik ve Rab olduğunu ispat etmiştir. Hiçbir yaratılan Allah’ın emrinden yani eğitimi sonucu üzerine aldığı görevinden (Bitkinin meyve-sebze yapması, arının bal yapması gibi) sözünden dışarı çıkmaz. Bu örnekler şu şekilde çoğaltılabilir. Allah Dünya’mıza dönme emri vermiştir, dünyamız, motorsuz, pilotsuz, benzinsiz, Milyonlarca yıldır dönerek uçar. Tohum eğitilmiştir, içine bilgi yüklenmiş, ufacık tohum, toprağa düşer düşmez, kök salmakla, çiçek, yaprak, meyve, sebze vermekte, kendisi gibi binlerce tohum yaymaktadır. Allah’ın direk eğitime tabi tutmadığı, yaratıp, sonradan eğitimini, öğretmen ve kitaplar göndererek dolaylı yollardan yaptığı insan ve cinlerin ilahi eğitimi sonunda kurallarına uyarlarsa cennete, uymazlarsa cehenneme gidecektir diye bildirmiştir. Bitki ve hayvanlar için cennet ve cehennem yoktur. Çünkü onlar serbest ve eğitilmemiş değillerdir, onlar Yüce Yaratıcı tarafından yönlendirilmiştir. Yaratan tarafından direk eğitilmişlerdir, aldıkları emir dışında bir şey yapamazlar. Evrendeki her canlı birbiri ile uyum, ahenk içindedir. Allah övülmeye layıktır ve ayrıca bize verdiği uyumlu el, göz, ayak, anne, baba gibi rızıklar için ise teşekküre (Şükre) fazlasıyla layıktır. El-Hamdü lillah.

Bu dünyada Müminlere ve kafirlere acıyan, rızkı veren O dur, çünkü hepsi O’nun yarattığıdır. Rahman olan Allah’u Teala, Ahirette sadece Müminlere acıyacak. Rahim sıfatıyla günahlarını af edip onları cennete koyacaktır.

Kıyamet gününün tek yöneticisi, idarecisi ve hakimi Maliki Allah’u Teala’dır. Bu dünyada padişah, kral, başbakan, komutan, vali, müdür, patron, olanlar o gün sadece sevap ve günahlarını ile imtihan sonucunu bekleyen kullar olacaklardır. Dünyada İslam’ın amaçladığı ve belli dönemlerde uygulama safhasına geçen sınıfsız yani üstünlüğün sadece Kur’an’a uymada olduğu bir ortam var olacak ve tek idarecide Yüce Allah ( C.C. ) olacaktır.

Ey Allah’ım, sadece sana ibadet ederiz. Kur’an’a zıt bir kuralı kabul eden, Allah’ın kuralını reddeden, yani Allah’ın Kuralını beğenmeyen, Allaha ortak koşan, şirke düşen, Allah’a ibadet (itaat) etmemiş olur, böyle kişilerin sonu ise hüsrandır. Sadece senden yardım dileriz. Bir insan bize yardım yapsa bile biliriz ki Allah’ım asıl yardım eden sensin, o kul sadece bir vasıtadır, vasıtaya takılıp seni görmemezlikten gelmeyiz. Örnek, Çek getiren postacı ‘ya teşekkür ederiz fakat asıl göndereni asla unutmayız, tabağımıza yemek koyan kepçedir ama asıl yemeği veren aşçıdır, bizi iyileştiren ilaç ve doktora iyilikleri için teşekkür ederiz ama asıl bizi iyi etmek için o vasıtaları kullanan Allah’ı asla göz ardı etmemeliyiz. Unutulmamalı ki ilaç ve doktor araçlarını kullanıp iyileşemeyen milyonlar var!

Ey Allah’ım. Bizi Kur’an Yolunda yürüt, sapıtmış olanların değil, yolundan çıkanların izinden yürütme. Onları bize önder, kılavuz, rehber kılma. Kur’an’a uyan O’nu hayatına uygulayan, dünyasını cennete çeviren, böylece ahiretteki Cenneti de garantileyenlerden eyle bizleri, kitabını bozup, beğenmeyenlerden uzak, seni sevip senden korkanlara bizleri yakın eyle bizleri yolundan yürüyen güçlü irade sahibi kullarından eyle Ya Rabbü’l Alemin. AMİN

Fatiha OkunuşuFatiha Okunuşu,

Meali; 1/1; Bismillahirrahmanirrahim.  
Meali; Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle.

1/2; Elhamdü lillahi rabbil’alemin
Meali; Hamd o alemlerin Rabbi,

1/3; Errahmanir’rahim
Meali; O Rahman ve Rahim,

1/4;]]> Fatiha Suresi Arapça https://www.fatiha.gen.tr/fatiha-suresi-arapca.html Thu, 06 Dec 2018 17:05:30 +0000 Fatiha Suresi Arapça, Yüzlerce sır ve şifre taşıyan faziletli bir duadır. Asıl sırlar ve şifreler kul ile Allah arasında geçer. Hz. Peygamberimiz bir hadiste bu önemli gerçeği şöyle anlatıyor; Bu sure, konusu nedeniyle F Fatiha Suresi Arapça, Yüzlerce sır ve şifre taşıyan faziletli bir duadır. Asıl sırlar ve şifreler kul ile Allah arasında geçer. Hz. Peygamberimiz bir hadiste bu önemli gerçeği şöyle anlatıyor; Bu sure, konusu nedeniyle Fatiha ismini almıştır. Fatiha suresi, bir konuyu, bir kitabı veya başka bir şeyi açan anahtar demektir. İlk nazil olan vahiylerden biridir. Fatiha suresi Arş'ın altındaki bir hazineden Mekke'de nazil oldu. Müslümanların kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olduğu için Fatiha ismini almıştır. Diğer bir rivayete göre; El-Hamdülillah suresi olarak da bilinmektedir. Bu sure okunduğu zaman Allah'a yaklaşması murad edilir. Hz. Peygamber bu sure için; Fatiha'yı okumayanın namazı olmaz, şeklinde buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim, insanlığa doğru yolu göstermek için indirilmiştir. Fatiha suresinde övgüye ve ibatede layık bir tek Allah'ın varlığı içerisinde O'nun hakimiyeti üzerine O'ndan başka dayanılacak bir güç olmadığı anlatılır ve iyi insan olma dileğinde bulunulur. Bundan dolayı Cenab-ı Allah, onu Mesani diye isimlendirmiştir. Çünkü, bu sureyi iki defa indirmiştir. Bu durum da surenin ne kadar şerefli olduğunu anlatır. İbn Abbas'ın rivayetine göre; Hz. Cebrail Peygamber (s.a)'ın yanında oturuyor iken, bir ses işitti Başını kaldırdı ve şöyle dedi; Bu, şu ana kadar açılmayan ve bugün açılan semadaki bir kapıdır. İşte o kapıdan bir melek indi, bunun hakkında da şöyle dedi; Bu, şu güne kadar nazil olmamış ve ilk olarak bugün yeryüzüne nazil olan bir melektir. Bu melek selam verip şöyle dedi; İlk defa Hz. Peygambere okunan Fatiha suresi için iki nurun müjdesini sana getiriyorum. Bunlar; Fatihatü'l-Ki-tab ile Bakara suresinin son ayetidir. Bu surelerden okuduğun her bir harfin mutlaka karşılığı sana verilecektir. Çünkü bu sure en güzel dualardandır. Fatiha suresi, en faziletli bir ayettir. İçinde barındırdığı derinlik itibarıyla da bambaşka bir güzelliğe sahiptir.

Fatiha Suresi ArapçaFatiha Suresi Arapça; "Bismillahirrahmanirrahim"
 • 2/1) Elhamdü lillahi rabbil'alemin
 • 2/2) Errahmanir'rahim
 • 2/3) Maliki yevmiddin
 • 2/4) İyyake na'budü ve iyyake neste'in
 • 2/5) hdinessıratel müstakim
 • 2/6) Sıratellezine en'amte aleyhim 
 • 2/7) Gayrilmağdubi aleyhim ve leddallin...
Fatiha Suresi Anlamı; "Rahman ve Rahim Olan Allah'ın (c.c.)'ın adıyla;
 • 2/1) Hamd o alemlerin Rabbi
 • 2/2) O Rahman ve Rahim
 • 2/3) O, din gününün maliki Allah'ın
 • 2/4) Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı
 • 2/5) Hidayet eyle bizi doğru yola
 • 2/6) O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna
 • 2/7) O gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil
]]>
Fatiha Suresi https://www.fatiha.gen.tr/fatiha-suresi.html Fri, 07 Dec 2018 12:38:22 +0000 Fatiha Suresi, Fatiha suresi  Mekke'de inen surelerden biridir. Müddessir suresinden sonra inmiş olan bir suredir. Fatiha Suresi yedi ayetten oluşan bir duadır. Kur'an-ı Kerim'de ilk sure olduğu için açış yapan açan anlamına Fatiha Suresi, Fatiha suresi  Mekke'de inen surelerden biridir. Müddessir suresinden sonra inmiş olan bir suredir. Fatiha Suresi yedi ayetten oluşan bir duadır. Kur'an-ı Kerim'de ilk sure olduğu için açış yapan açan anlamına gelen Fatiha adı verilmiştir. Fatiha Suresi insanlar arasında daha çok elhamdülillah olarak bilinir. Fatiha Suresi namazdan okunan bir duadır. Bazı rivayetlere göre namazda Fatiha Suresini okumayan kişilerin namazının kabul olmayacağı söylenir. Fatiha duasının birçok fazileti bulunur. Bunlara bakalım.

Fatiha Suresi faziletleri
 • İnsanları belalardan musibetten ve şerden koruyan bir duadır.
 • Sürekli olarak okuyan kimselerin işlerinde evinde bereket ve huzur olur.
 • Fakirlik, hastalık, kaza ve belalardan korur.
 • Fatiha okuyan kimse dünyada istediği şeylere erecektir.
 • Yatmadan önce 7 defa Fatiha suresini okuyan kimseler tüm belalardan ve kötülüklerden korunur. Ölüm hariç gece tüm belalardan korunur. 
 • Psikolojik sıkıntısı olan hasta için; Fatiha Suresi bir tabak içerisine yazılır, içine su eklenerek yazı silindikten sonra hasta o su ile el ve yüzünü yıkarsa şifa bulur, sakinleşir.
 • Fatiha Suresi, safran, misk ve gül suyu karışımı ile yazıp, bu yazı su ile silinip içildiği zaman içen kişilerin zihni açılır ve duyduğunu unutmaz.
 • Bu dua bir kağıda yazılır ve daha sonra Gül yağı ile  yazı silinerek bu yağ ağrıyan kulağa damlatıldığında ağrı geçer.
 • Bir kaba yazıp kına çiçeği yağıyla silinir, üzerine de Fatiha Suresini okuyarak ağrı olan yere veya felç, romatizmalı yere sürülürse şifa olmaya yardımcı olur ağrı ve acıları geçer. 
 • Bir kişiden itibar görmek veya zalim kişinin yanına gitmek zorunda olan bir kimse Fatiha okuyup, o kişinin yüzüne doğru üfler ise, onun şerrinden sakınır ve emin olur, saygı ve hürmet görmeye başlar.
 • Gece, gündüz alışkanlık haline getirerek Fatiha okuyan kişiler tembellikten, ağır davranmaktan kaçınır ve daha güçlü kuvvetli olur. Hastalıklardan, cin, şeytan, kötü nefis ve insanlardan gelecek  her türlü zararlardan korunur.
 • Gözü ağrıyan bir kimse  sabah 3 Fatiha okuyarak parmağıyla göz kapaklarına sürerse ağrı kısa süre de geçer.
 • Bir isteği, dileği olan kişi maksadının olması için namaz kılar ve namaz kılıp isteği için dua eder ve yedi kez Fatiha suresi okuyup istediği şey için dua ederse isteği olur.
 • Birçok kaza ve kötülükten alıkoyar.
 • Hasta olan bir kimse suya Fatiha duasını okur ve o suyu içer ise hastalığı kısa sürede şifa bulur. 
 • Fatiha Suresini okuyanlar Kur'an-ı hatim etmiş kadar sevap kazanırlar o kadar fazilete sahip bir duadır. 
 • Cehennemde geçip cennete ulaşmamızı sağlayan bir duadır 
 • Fatiha Suresini sürekli okuyan ve sürekli devam ettiren kişiler şerden cinlerden ve vesveselerden korunur.
 • Bu duayı sürekli okuyan bir kimse Allah'a şükrünü yerine getirmiş olarak bilinir 
 • Fatiha Suresi dileklerin isteklerin ve duaların kabul olmasına ve her derde deva olan bir duadır 
 • Fatiha Suresinin sürekli okuyan kimselere cehennem haram kılınmıştır 
 • Fatiha duasını okuyanlar isteklerine kavuşur her iki cihanda da mutluluğa erişir fakirlikten kötülükten arınıp mutluluğa erişir. 
 • Her gün Fatiha duasını 313 kere okuyan kimsenin tüm dilekleri yerine gelir kişinin kalbi temizlenir 
 • Akşam namazından sonra 40 defa okuyan kimsenin dilekleri gerçekleşir 
 • Yola çıkan bir kimsem Fatiha duasının okursan gideceği yere güvenle gider ve döner
 • Hayırlı rızık için Fatiha okunur 
Fatiha Suresi Arapça, Bismillahirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’in. İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Fatiha SuresiFatiha Suresi Türkçe meali, Rahman ve rahim olan Allah']]> Fatiha Anlamı https://www.fatiha.gen.tr/fatiha-anlami.html Sat, 08 Dec 2018 06:53:48 +0000 Fatiha Anlamı, Mekke'de Müddesir suresinden sonra indirilen ve 7 ayetten oluşan Fatiha suresi, Kur'anın ilk suresi 1 ve açış yapan açan anlamına gelir. Hicret'ten önce nazil olan, nüzul sırasında 5. sure olan bu sure için Peygam Fatiha Anlamı, Mekke'de Müddesir suresinden sonra indirilen ve 7 ayetten oluşan Fatiha suresi, Kur'anın ilk suresi 1 ve açış yapan açan anlamına gelir. Hicret'ten önce nazil olan, nüzul sırasında 5. sure olan bu sure için Peygamber Efendimiz Fatiha okumayan kimsenin namazı olmaz buyurmuştur Bu nedenle Fatiha suresi namazların her rekatında okunması vacip kılınmıştır. Namaz kılan kişi Fatiha'yı günde 40 defa okur. Anlamı itibariyle Fatiha suresi en büyük duadır. Kulluğun sadece Allah'a yapılması gerektiğini, yardımın sadece Allah'tan geldiğini, doğru yolun ve doğru yoldan şaşmanın yalnızca Allah'ın iradesine dayandığını ve hayrı ve şerri yaratanın Allah olduğu Fatiha Suresinde ifadesini bulmuştur. İnsanlara doğru yolu göstermek için indirilen Kuranı Kerim'in ihtiva ettiği konular Fatiha suresinde bulunmaktadır. Fatiha suresinde ibadete ve övgüye layık olanın bir tek Allah'ın varlığı olduğu, Allah'tan başka dayanacak bir güç olmadı ve onun hakimiyeti anlatılır.

Fatiha AnlamıFatiha suresi:
Bismillahirrahmanirrahim.
"Elhamdü lillâhi rabbil' alemin. Errahmânir'rahim. Mâliki yevmiddin. iyyâke na' budü ve iyyâke nesteîn, ihdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn." (Amin)

Anlamı, rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. O rahmândır ve rahîmdir. Ceza gününün mâlikidir. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve satışların yolunu değil!

Bu surede, Allah'ın yüce sıfatlarından olan Rahman ve Rahim sıfatlarından bahsedilir. Rab, besleyip büyüten, terbiye edip istediği biçime sokan, kullarına yap ya da yapma tekliflerinde bulunan, bazen sevindirip bazen korkutan ve yavaş yavaş kemale erdiren anlamına gelir.
]]>
Fatiha Tefsiri https://www.fatiha.gen.tr/fatiha-tefsiri.html Sat, 08 Dec 2018 07:13:59 +0000 Fatiha Suresi Okunuşu;Bismillahirrahmanirrahim  El hamdü lillahi rabbil alemin. Er rahmanir rahiym Maliki yevmid din İyyake na'büdü ve iyyake nesteiyn İhdina
Fatiha Suresi Okunuşu;

Bismillahirrahmanirrahim

  El hamdü lillahi rabbil alemin. Er rahmanir rahiym Maliki yevmid din İyyake na'büdü ve iyyake nesteiyn İhdinas siratal müstekiym Siratallezine en'amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin (Amin).

Fatiha Suresi Meali:

Rahmân ve rahîm Allah'ın adıyla. 

Hamd âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. O, rahmândır, rahîmdir. Ceza gününün sahibidir. Ancak sana kulluk eder, yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda (iyilikte) bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların (Yahudi)ve sapkınların (Hristiyanların) yoluna değil.

Fatiha Suresi Tefisri:

Fatiha ismi, açma, açış, fethetme manasına geldiğinden "Fatiha" denilmiştir."kutsal zatıma Andolsun ki sana tekrarlanan yediyi (Fâtiha Sure-i celilesini) ve şu büyük Kur'an-I vermişizdir " (el-Hicr, 15/87) bu ayette Fâtiha suresi işaret edilmiştir. Fatiha Suresinin genel tefsiri şu şekildedir. 

1-Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim Allah'ın mübarek adıyla (Fatiha Suresini okumaya başladım). "Hamd Alemlerin, bütün mahlukatın Rabbi olan Allah'a dır. Hamd yalnız O'nadır. Her şeyde mutlak rububiyet O'na dır, O Allah, bütün kâinatın sahibi, hâkimidir. Azamet, şeref, ululuk, yaratıcılık, icad O'na aittir. Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Mükafat ve cezayı da yalnızca Allah verir.

2-O, Rahman ve Rahîmdir.  Onun yüce olan zatı rahmet ile vasıflanmıştır. Dünyada bütün mahlukatı, ahirette yalnız müminleri esirgeyen de, bağışlayanda yalnızca o'dur.

3-Din gününün sahibidir. Din, burada; kıyamet, ceza demektir. Mâlik; sahip demektir, mâliki veya meliki de denir. O'nun dışında hiçbir kimsenin hükmünün geçmeyeceği Din günü, ahir alemde hesaba çekilme günüdür. Hesap gününde amellere ceza, bağışlama ve mükâfat vermek sadece Allaha aittir. O günde bütün işler kudretinde bulunan Allaha mahsustur. Ondan başka mülk sahibi ve yaratıcı yoktur. İsimlerin en güzeli O’na aittir. 

Fatiha Tefsiri4-Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz, Ey Allah’ım.  Senin büyüklüğünü düşünür, huşu ile yalnız sana kulluk ve itaatte bulunuruz. Senden başka yardımcı da yok.

5-Bizi doğru yola ilet. Bize Kur'ân yolunu, İslâm yolu doğru yolu bildir. Sana yaklaştıracak, bize hürriyeti kazandıracak olan yolu. Sen kimi dilersen onu hidayete erdirirsin.

6-Nimet verdiklerinin yoluna.  Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerin yoluna ilet.

7-Kendilerine gazab edilenlerin ve sapmışların yoluna değil. Yani Yahudiler ve Hıristiyanların (el-Mâide, 5/60, 77) İslam'dan sapanların yoluna değil. Öncekiler gibi bizi de helâk etme. Yolundan ayrılan azgınlardan değil, Rasulunün yolundan gidenler kıl. Heva ve hevesinde olan, büyüklenip, haktan ayrılan münafık ve kafirlerden bizleri ayır, en güzel dualarla ile sana sığınır, sana dua eder ve yardımını beklerim. Fâtiha suresinin sonunda  (gizli veya açıktan, "Amin, Duamızı kabul et" denir).
]]> Fatiha Meali https://www.fatiha.gen.tr/fatiha-meali.html Sun, 09 Dec 2018 01:49:37 +0000 Fatiha Meali: Müddesir sûresinden sonra Mekke'de inen Fatiha suresi 7 yedi âyettir. Kur'an'ın ilk sûresi olduğunda dolayı açış yapan, açan anlamına "Fâtiha" denilmektedir. Diğer adları şu şekildedir. Ana kitap manasında Ümm Fatiha Meali: Müddesir sûresinden sonra Mekke'de inen Fatiha suresi 7 yedi âyettir. Kur'an'ın ilk sûresi olduğunda dolayı açış yapan, açan anlamına "Fâtiha" denilmektedir. Diğer adları şu şekildedir. Ana kitap manasında Ümmü'l-Kitâp dinin asıllarını barındıran manasına el-Esâs, ana hatları ile İslam'ı anlattığı için el-Vâfiye ve el-Seb'u'l-Mesânî, birçok esrarı barındırdığı için el-Kenz denilmiştir. Peygamber efendimiz Fâtiha'yı okumayanın namazı olmaz buyurmuşlardır. Ondan dolayıdır ki, Fâtiha namazların her rekâtında okunması farzdır. Manası itibari ile Fâtiha, en büyük dua ve münâcâttır. Kulluğun yalnız Allah'a yapılacağını, desteğin yalnızca Allah'tan geldiğini, doğru yola varmanın da doğru yoldan sapmanın da Allah'ın iradesine dayandığını, çünkü hayrı da şerri de yaratanın Allah olduğunu hususları bu sûrede ifadesini bulmaktadır. Kur'an, insanlığa doğru yolu göstermek adına indirilmiştir. Kur'an'ın barındırdığı esaslar ana hatları ile Fâtiha' da yer almaktadır. Zira Fâtiha'da, övgüye, ta'zime ve ibadete layık bir tek Allah'ın varlığı, Allah'ın hakimiyeti, O'ndan başka dayanılacak bir güç bulunmadığı anlatılmakta ve doğru yola gitme, iyi insan olma dileğinde bulunulmaktadır. Hicretten önce nazil olan Fatiha suresi 7 ayettir.

Fatiha MealiFatiha Meali: 

Bismillahirrahmanirrahim.

"Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn."

1. Rahmân (ve) rahîm (olan) Allah'ın adıyla.

2. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

3. O, rahmândır ve rahîmdir.

4. Ceza gününün mâlikidir.

5. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.

6. Bize doğru yolu göster.

7. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

]]>
Fatiha Suresi Türkçe https://www.fatiha.gen.tr/fatiha-suresi-turkce.html Sun, 09 Dec 2018 09:04:25 +0000 Fatiha suresi Türkçe, tam haliyle inmiş olan Fatiha suresi, müddesir süresinden sonra Mekke'de inmiştir. Toplam 7 ayetten oluşur ve resmi sıralamada birinci olan bu süre, Nüzul sıralama da ise beşinci sırada yer alır. Kuran Fatiha suresi Türkçe, tam haliyle inmiş olan Fatiha suresi, müddesir süresinden sonra Mekke'de inmiştir. Toplam 7 ayetten oluşur ve resmi sıralamada birinci olan bu süre, Nüzul sıralama da ise beşinci sırada yer alır. Kuranı kerimin ilk suresi olan Fatiha suresi açılış anlamına gelmektedir.

Namaz kılan veya kılacak olan kişinin mutlaka Fatiha suresini bilmesi gerekir. Peygamber efendimiz ‘’Fatiha’yı okumayanın namazı olmaz’’ buyuruştur. Bu nedenden dolayı beş vakit namazın içerisinde her rekatın başın da Fatiha suresi okumak vacip olmaktadır.

Fatiha Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdülillahirabbil alemin
Errahmanirrahıym
Maliki yevmiddin
İyyake na'büdü ve iyyake nesteıyn
İhdinas sıratal müstekıym
Sıratallezine en'amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim veladdallin. Amin

Fatiha Suresi Türkçe

Fatiha suresi Türkçe anlamı

Rahmân (ve) rahîm (olan) Allah'ın adıyla.
Hamd (övme ve övülme) âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
O, rahmândır ve rahîmdir.
Ceza gününün mâlikidir.
Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden (destek) medet umarız.
Bize hakiki yolu göster.
Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!]]>
Fatiha Suresi Meali https://www.fatiha.gen.tr/fatiha-suresi-meali.html Sun, 09 Dec 2018 16:01:23 +0000 Fatiha Suresinin Meali, Müddesir sûresi indikden sonra Mekke'de inmiştir. Yedi ayettir. Kuran'ın ilk sûresi olduğu için, açış yapan veya açan anlamına geldiği "Fâtiha" denilmiştir. Diğer bir mana ise: Ana kitap anlamına geldi Fatiha Suresinin Meali, Müddesir sûresi indikden sonra Mekke'de inmiştir. Yedi ayettir. Kuran'ın ilk sûresi olduğu için, açış yapan veya açan anlamına geldiği "Fâtiha" denilmiştir. Diğer bir mana ise: Ana kitap anlamına geldiği için "Ümmü'l-Kitâp" dinin asıllarını içeren anlamına geldiği için "el-Esâs", ana hattıyla İslâm'ı anlattığı için "el-Vâfiye" ve "el-Seb'u'l-Mesânî", kendisinde birçok sır bulunduğu için "el-Kenz" isimleriyle meşhurdur. Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.s.) "Fâtiha'yı (namazda) okumayanın, namazı kabul olmaz" buyurdu. Bunun  için, Fâtiha suresi, bütün namazların her rekâtında okunmaktadır. Manası itibariyle Fâtiha, en büyük dua, münâcât ve yalvarıştır. Kulluğun eşi benzeri bulunmayan bir olan Allah'a yapılacağı, yardımın yalnızca Allah'tan olacağı, doğru yola ulaşmanında doğru yoldan ayrılmanında Allah'ın iradesi ile olacağı, zira hayrında şerrin de yaratanı Allah olduğu hususu bu sûrede ifade edilmştir. Bu Kur'an, insanlığa sadece doğru yolu göstermek ve öğretmek için Hazreti Muhammed (s.a.v.)vesilesiyle bütün insanlığa indirilmiştir. Kur'an'ın içerdiği esaslar ana hatları ile Fâtiha'da mevcuttur. Çünkü Fâtiha suresinde övgü, tazim ve ibadete lâyık olanın bir tek eşi benzeri bulunmayan Allah'ın varlığı, O'nun hakimiyeti, O'ndan başka dayanılacak güvenilecek başka bir gücün bulunmadığı anlatılır. Allah’tan, doğru yola varmak, iyi insan olmak isteğinde bulunulur. Fatiha Suresi, çoğunluğa göre mekkidir olup, hicretten önce indirilmiş 7 ayettir. 

Fatiha Suresi, namazların her rekatında okunması nedeniyle bir ismi de "es-Salât" olan Fâtiha hakkında sahih bir hadisde şöyle buyurulmuştur: "Namazı kulum ile kendi aramda ikiye ayırdım. Bir yarısı benim, diğer yarısı kulumundur. Kuluma istediği verilecektir. Kul: "Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır" dediği zaman, Allah: "Kulum bana hamd etti" buyurur. Kulda: "Rahman ve Rahim olan.'' dediği zaman; Allah: "Kulum bana senada bulundu" buyurur. Kulda: "Din gününün mâliki" dediği zaman, Allah: "Kulum beni yüceltti" buyurur. Kulda: "Ancak Sana kulluk eder, ancak Senden yardım dileriz." dediği zaman, Allah: "Bu benimle kulum arasında iki yarıdır. Kuluma istediği vardır" buyurur. Kulda: "Bizi doğru yola ilet. Nimet verdiğin kimselerin yoluna. Kendilerine gazap edilmiş olanların ve sapmışların yoluna değil" dediği zamanda Allah: "Bunlar kulumundur, kuluma istediği verilir." buyurur.

Fatiha Suresi MealiFatiha Suresinin Arapçası: (Latin harfleriyle okunuşu)
Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdülillahi rabbil alemin.
Errahmanirrahiym.
Maliki yevmid din.
İyyake na'büdü ve iyyake nesteiyn.
İhdinas siratal müstekiym.
Siratallezine en'amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin (Amin).
Fatiha Suresinin Türkçesi:
Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.
Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
O, rahmândır ve rahîmdir. 
Ceza gününün mâlikidir.
Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden dileriz.
Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil.
]]>
Fatiha https://www.fatiha.gen.tr/fatiha.html Mon, 10 Dec 2018 05:55:54 +0000 Fatiha; Kuran-ı Kerim'in ilk sûresi olan başlangıç anlamına gelen ''Fatiha'' adını almıştır. Mekke döneminde indirilen yedi ayettir. İlk inen vahiylerden biridir. Hz. Muhammed'e (s.a) inen ilk tam sur Fatiha; Kuran-ı Kerim'in ilk sûresi olan başlangıç anlamına gelen ''Fatiha'' adını almıştır. Mekke döneminde indirilen yedi ayettir. İlk inen vahiylerden biridir. Hz. Muhammed'e (s.a) inen ilk tam sure olarak bilinir. Bu sure aslında, Allah'ın kendi kitabını okumayı isteyenlere öğrettiği bir duadır. Kur'an'ın ilk süresi olduğu için açış yapan açan manasına (Fatiha) denmiştir. Fatiha duasının anlamı ve manası çok büyüktür ve gülüdür. Fatiha duası namazların her rekatında okunur. Fatiha'da övgüye ve ibadete layık tek Allah'ın varlığını anlatan, O'nun hakimiyeti, kulluğun yalnız Allah'a yapılacağı, yardımın yalnızca Allah'tan geleceğini doğru yola sapmanın da Allah'ın  iradesiyle olduğunu anlatan duadır.

Allah'ın ''rabb'' ''rahim'' ve ''rahman'' gibi yüce sıfatlardan bahsedilmektedir. Kuran'ı Kerim'in dört bölümü vardır. Allah, peygamber, ahiret ve kader. Fatiha Suresinin ilk ve ikinci ayeti Allah'ı anlatır. Üçüncü ayeti ahireti, dördüncü ayeti kaderi ve peygamberi anlatır. Bu sebeple Kuran'ı Kerim'in tüm manası e tüm hakikati Fatiha Suresinde gizlenmiştir. Fatiha  Kerim'in kalbidir. Çok güçlü ve etkili olan bu dua her an okunmalıdır. Fatiha duası en büyük dua ve münacattır. Fatiha suresinin amacı insanların dünya hayatını düzene koymak, iyi bir dünya hayatından sonra edebi bir mutluluğu sağlamak amacında indirilmiştir. Kuran'ı Kerim'in sevapça en üstün suresi Fatiha Suresidir. Fatiha Suresi daha önce hiç bir peygambere indirilmemiş bir nurdur. Fatiha Suresi yücedir.  Fatiha ölüm dışı her türlü derde deva bir duadır. Peygamber efendimiz Fatiha Suresi okunmadan hiç bir namaz tam olmaz diyerek Fatiha Suresinin gücü ve önemini belirtmiştir.

FatihaFatiha Suresi Okunuşu;

Bismillahirahmanirrahim.

''Elhamdülillahi rabbil' alemin. Errahmanir'rahim. Maliki yevmiddin. İyyake na' budü ve iyyake neste'in, İhdinassıratel müstakim. Sıratellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdubi aleyhim ve leddallin"

Fatiha Suresi Anlamı;
''
Hamd, alemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet edici ve Din Günü'nün sahibi olan Allah'a mahsustur. Allahım! ancak sana kulluk ederiz ve senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir"

Kuran'ı Kerim'in kalbi olan Fatiha suresinin gücüne inanarak her an bol bol okunması gereken duadır. Zor anlarda  okunan Fatiha duası manevi güç verir ve içimizi rahatlatır. Allah'ı her an anarak Allah'ın gücünü hissetmemizi sağlayan bu dua her başlayan işleri başında okunur.

]]>
Fatiha Suresi Kaç Ayettir https://www.fatiha.gen.tr/fatiha-suresi-kac-ayettir.html Mon, 10 Dec 2018 18:44:02 +0000 Fatiha Suresi Kaç Ayettir, Fatiha Suresi Kuran-ı Kerim ilk başında yer alan sure olup, toplam yedi ayettir. Surenin başında ki besmelenin (Bismillahirrahmanirrahim) sureye dahil olup olmadığı ihtilaflıdır. Fâtiha: açılaca Fatiha Suresi Kaç Ayettir, Fatiha Suresi Kuran-ı Kerim ilk başında yer alan sure olup, toplam yedi ayettir. Surenin başında ki besmelenin (Bismillahirrahmanirrahim) sureye dahil olup olmadığı ihtilaflıdır. Fâtiha: açılacak şeyin ilk başı, ilk açılacak yer anlamını taşır. Karşılığı "hâtime"dir. Bu sûreye, Allah ismi kelamının en başında olması yahut namazın rekalarında okunan ilk sûre veya bir bütün olarak inen ilk sûre olduğu için Fâtiha sûresi denilmiştir.
"Andolsun ki biz sana tekrarlanan yediyi ve şu büyük Kuran'ı vermişizdir " (el-Hicr suresinin, 15/87) ayetinde bu Fâtiha suresi anılmıştır.  
Bu sureye 20 den fazla isim verilmiştir. En çok: Fâtiha, Ümmü'l-Kitap, Seb'ul-Mesânî (tekrarlanan yedi), Ümmü'l-Kuran, el-Hamd veya Elham isimleridir. Fatihanın duraklaması Nûn ve Mim harfidir. 

Fâtiha Suresi Kaç Ayettir, Namaz:
Bazı âlimler göre Fâtiha, Kuran'ın bir özetidir demişlerdir. Namazların her rekatında (cenaze namazı hariç) Fatiha okuyan bir Müslüman her rekâtta Kuran'ın bir özetini okur gibidir ve Kuran'a uyacağına dair, Allah'a söz verir. Bütün Müslümanlar, her gün beş vakit farz namazın en az on yedi rekatında Fâtiha suresini okur. Kütüb-i Sitte ve Ahmed b.Hanbel'de Ubâde b. es-Sâmit'ten rivayet edilen hadise göre ''Fatiha suresini okumayanın namazı olmaz" ve Ebu Hüreyre'den yapılan rivayete göre de; kim kıldığı namazında Fatiha süresini okumaz ise onun namazı eksiktir, eksiktir, eksiktir." Hadisleri ile namazlarda Fatiha okunmasının şart olduğu görülmektedir. 

Her namazda okunması nedeniyle bir ismi de "es-Salât" olan Fatiha ile ilgili bir kutsi hadis de şöyle buyuruldu: "Namazı kulla aramda ikiye böldüm. Bir yarısı benim, diğeri kulumundur. Kuluma istediği her şey verilecektir. Kul: "Hamd alemlerin Rabbi Allah'adır" dediği zaman, Allah; "Kulum bana hamd etti"buyurdu. Kul: "Rahman ve Rahim olan.'' Dediğinde, Allah: "Kulum bana senada bulundu" buyurur. Kul: "Din gününün mâliki" dediği zaman, Allah: "Kulum beni yüceltti" buyurur. Kul: "Ancak Sana kulluk eder, ancak Senden yardım dileriz " dendiği zaman, Allah: "Bu benimle kulum arasındaki, iki yarıdır. Kuluma istediği vardır" buyurur. Kul: "Bizi doğru yola ilet. Nimet verdiğin kimselerin yoluna. Kendilerine gazab edilenlerin ve sapmışların yoluna değil" dediği zaman Allah: "Bunlar kulumundur, kuluma istediği verilecektir" buyurmuştur.

Fatiha Suresi Kaç AyettirFatiha Suresinin Arapça okunuşu: (Latin harfleriyle okunuşu)
Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Errahmanirrahiym Maliki yevmid din İyyake na'büdü ve iyyake nesteiyn İhdinas siratal müstekiym Siratallezine en'amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin (Amin).

Fatiha Suresinin Türkçesi:
Rahmân ve rahîm Allah'ın adıyla. Hamd âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. O, rahmândır, rahîmdir. Ceza gününün sahibidir. Ancak sana kulluk eder, yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapkınların yolunu değil.
]]>