Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Fatiha Suresi Anlamı

Fatiha Suresi Anlamı

Fatiha Suresi Anlamı, İslam dinini bize öğretmek için yüce Allah Kuran- kerim'i göndermiştir. Şüphesiz Kuran'ın tüm sûre ve âyetlerinin mesajını anlamaya çalışmak tüm Müslümanların üzerine farzdır. Buradan yola çıkarak Kur'an'ı kerîm'in ilk sûresi Fatiha'nın Arapça okunuşu, anlamı ve kısa açıklamasını aşağıda bulabilirsiniz.

1- Bismillahirrahmânirrahîm.

2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin.

3- Errahmânir'rahim.

4- Mâliki yevmiddin.

5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în.

6- İhdinessırâtel müstakîm.

7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

1- Besmele.

İyiliği sonsuz ikramı bol Allah'ın adıyla.

Bismillahirrahmanirrahim genellikle Türkçe'ye; 'Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla'ya da 'Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla' şeklinde çevrilmiştir. Biz besmeleyi: 'iyiliği sonsuz ikramı bol Allah'ın adıyla' anlamını vermeyi uygun gördük. Bu anlam 'Rahman' ve 'Rahim' kelimelerinden kaynaklanır. Bu kelimelerin her İkisi de 'Rahmet' kökünden türemiştir. Rahmet, iyilik ve ikramı gerektiren incelik anlamına gelir. Allah'a ait bir özelliği ifade etmek için kullanıldığında yalnızca ikram ve iyilik anlamıyla kullanılır.

Aslında bu iki kelime de ana rahmi kavramından türetilmiştir. Ana rahmi iyiliğin sembolüdür. İşte bu nedenle 'merhamet' sözündeki sevgi, iyilik, acıma ve şefkat anlamları manasına ulaşılır. Acıma dürtüsü yanlızca yeterli güce sahip olmayan kişiler için söz konusu olabilir. Yüksek kudrete sahip kişiler yalnız acımakla kalmaz acıdıklarına yardım etmek ve iyilik yapmayı da isterler. Yani merhamet ve acımanın sonucu ikram ve iyiliktir. Allah'ın her şeye gücü yettiği için onun merhameti iyilik şeklinde görünür. Yani merhamet kelimesi zayıflar için 'acıma' güçlüler için 'ikram' ve 'iyilik' anlamlarını ifade eder. Bu sebeple besmelede yer alan 'Rahim” ve 'Rahman' kelimeleri Allah'ın sıfatları olduğu için bu kelimelere ikram ve iyilik anlamlarını vermek gerekmektedir. Varlıkların tamamı her şeylerini Allah'a borçludur.

2- Hamd o âlemlerin Rabbinedir.

Fatiha suresinde hamd kelimesi geçtiğinden manayı da ona şekilde vermek gerekir. 'el-hamdu lillah' ifadesinin başında gelen 'el' eki, 'hamd' sözcüğüne cins anlamı verir ve 'tüm hamdler Allah'a aittir' demektir. Kelime manası olarak Hamd birini yaptığı iyi bir iş nedeniyle övmek anlamına geldiğinden 'Yaptığı her şeyi güzel ve doğru yapmak sadece Allah'a mahsustur' anlamına ulaşırız. Tüm bu anlamları kapsaması ve şiirsel yapıya sahip olması olması nedeniyle 'el-hamdu lillah' sözünün 'Allah neylerse güzel eyler' şeklinde tercüme edilmesi uygun görünmektedir.

3- İyiliği sonsuz ikramı boldur.

Besmele bölümünde açıklandığı gibi Allah'ın sonsuz kudretinin göstergesi olarak merhameti acımanın yanında sınırsız ikram ve iyiliği ile de tezahür etmektedir.

4- Din gününün maliki, sahibi, yetkilisidir.

Bu ayette geçen 'yevm üd-din' sözü 'borç kesme günü' demektir. Allah'a karşı olan borçlarımızın bilincinde olup olmadığımız (Yani Allah'ın gönderdiği dine uyup uymadığımız) o din gününde / hesap gününde belli olacaktır. O din günün maliki yalnız Allah'tır. Kimsenin araya girmesi mümkün değildir ve kimse kimseyi kurtaramayacaktır ve yine kimse kimsenin hesabına müdahale etme imkânı bulamaz.

Fatiha Suresi Anlamı


5-Yarabbi! Kulluğu yalnız sana yaparız, yardımı yalnız senden isteriz.

Müminler Allah'tan başka kimseye kul olamaz. Allah zaten insanın sahibidir. İnsan kabul etse de etmese de bu hakikati değiştiremez. Ancak Müslüman bu hakikatin farkındadır, bu sebeple başka hiçbir varlığa kul olmayı kabul edemez. Allah'tan başkasına kul olmamayı seçmek özgürlüğün zirve noktasıdır. Dünya üzerinde özgürlüğün bundan daha güzel tanımını yapmak mümkün değildir.

Tabi bu ayette istenen yardım insan gücünün üzerindeki konulardaki yardımdır. Yoksa Maide suresi ikinci ayette müminlere yardımlaşma emredilmiştir. Şimdi incelediğimiz ayette bahsedilen yardımdan kasıt Allah'tan istenecek olan yardımlardır. Zaten hiç kimse kendi yapabileceği ya da başka insanların yapabileceği şeyleri Allah'tan istemez. Örneğin az ileride bulunan kitap için kimse 'Ya Rabbi, şu kitabı bana ver' şeklinde bir istekte bulunmaz. O kitabı ya kendi alır ya da kitabın yanında bulunan bir arkadaşından 'arkadaşım şu kitabı verir misin' diye ister. Ama Allah'tan istenenler farklı şeylerdir. Onlar başkasından talep edilemez.

6-O doğru yolu bize göster.

Bu ayeti 'doğru yolu bize göster' diye anlamlandırdık. Çünkü yola girmek insanın görevidir. Allah'ın hidayeti bir öğretmenin öğrenciye sınıf geçirmesi gibidir. İyi bir öğretmen çalışan öğrencisini bir üst sınıfa geçirir. Allah Teâlâ da gerekeni yapana hidayet eder.

7-Kendisine nimet verdiklerinin, gazaba uğramamışların ve yoldan çıkmamış kişilerin yolunu göster.
Son Güncelleme : 19.01.2024 21:21:17
Fatiha Suresi Anlamı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Fatiha Suresi Anlamı Yorumları
şifre

3 Yorum Yapılmış "Fatiha Suresi Anlamı"
Neden böyle ayrıntılı yazdınız anlamını okunuşunu ayrıntılı yapmadınız&128519;&128519;&128519;
Asil . 10.01.2018
CEVAP YAZ
çok iyi tşkkürler
Ahmet . 15.03.2021 21:22:43
CEVAP YAZ
6.okunuşu çok zor
Yagiz . 30.09.2021 11:42:41
CEVAP YAZ
313 Fatiha
313 Fatiha
313 Fatiha hem Allah'ı övme hem de kulun Allah'tan dileğini talepte bulunduğu için ikiye ayrılır. Allah, Fatiha Suresini okuyanı sever. Fatiha Suresini okuyan Müslüman bütün Kuran'ı okumuş gibi sevap alır. Fatiha Suresi 7 ayetten ibarettir. Bu sure b...
Fatiha Suresi Türkçe
Fatiha Suresi Türkçe
Fatiha suresi Türkçe, tam haliyle inmiş olan Fatiha suresi, müddesir süresinden sonra Mekke'de inmiştir. Toplam 7 ayetten oluşur ve resmi sıralamada birinci olan bu süre, Nüzul sıralama da ise beşinci sırada yer alır. Kuranı kerimin ilk suresi olan F...
Ruhuna El Fatiha
Ruhuna El Fatiha
Ruhuna El Fatiha, İfadesi Müslüman topluluklarda fatiha suresinin okunması için söylenen içerisinde emir kipi bulunan bir cümledir. İslam dinene ve Müslüman inancına göre ölmüş olan bir kişinin arkasından kuran okumak hayırlı ve kutsal bir olaydır. R...
Fatiha Anlamı
Fatiha Anlamı
Fatiha Anlamı, Mekke'de Müddesir suresinden sonra indirilen ve 7 ayetten oluşan Fatiha suresi, Kur'anın ilk suresi 1 ve açış yapan açan anlamına gelir. Hicret'ten önce nazil olan, nüzul sırasında 5. Sure olan bu sure için Peygamber Efendimiz Fatiha o...
Fatiha Suresi Kaç Ayettir
Fatiha Suresi Kaç Ayettir
Fatiha Suresi Kaç Ayettir, Fatiha Suresi Kur'an'ı Kerim ilk başında yer alan sure olup, toplam yedi ayettir. Surenin başındaki besmelenin (Bismillahirrahmanirrahim) sureye dahil olup olmadığı ihtilaflıdır. Fâtiha: açılacak şeyin ilk başı, ilk açılaca...
Fatiha
Fatiha
Fatiha; Kur'an'ı Kerim'in ilk sûresi olan başlangıç anlamına gelen 'Fatiha' adını almıştır. Mekke döneminde indirilen yedi ayettir. İlk inen vahiylerden biridir. Hz. Muhammed'e (S. A) inen ilk tam sure olarak bilinir. Bu sure aslında, Allah'ın kendi ...
Salavatı Fatiha
Salavatı Fatiha
Salavatı Fatiha, salavat; Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S. A. V)'i ve ashabını anmak ve selam göndermek anlamında yapılan duadır. Salavat okumanın ecri sayılamayacak kadar fazladır. Zikirler arasında en güzeli olan salavat; bir anlamda Peygamberi...
Fatiha Duası
Fatiha Duası
Fatiha duası, fatiha duası Mekke'de inen dualardan biridir. Müddessir suresinden sonra inmiştir. Fatiha duası yedi ayetten oluşur. Kuranı Kerim'de ilk sure olduğu için açış yapan açan anlamına gelen Fatiha adı verilmiştir. Fatiha suresi insanlar aras...
Fatiha Suresi
Fatiha Suresi
Fatiha Suresi, Fatiha suresi Mekke'de inen surelerden biridir. Müddessir suresinden sonra inmiş olan bir suredir. Fatiha Suresi yedi ayetten oluşan bir duadır. Kur'an'ı Kerim'de ilk sure olduğu için açış yapan açan anlamına gelen Fatiha adı verilmişt...
Fatiha Suresi Fazileti
Fatiha Suresi Fazileti
Fatiha Suresi Fazileti; Kur'an'ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha Suresi, adını, "açan" mânâsına geldiği için buradan almıştır. Tam olarak inen ilk sure olup, yedi ayetten oluşan Fatiha suresi, Mekke'de nâzil olmuştur. Resulullah Efendimiz (S. A. V.);...
Fatiha Suresi Oku
Fatiha Suresi Oku
Fatiha Suresi Oku, Mekke'de indirilen Fâtiha sûresi kuranın ilk sûresidir ve 7 âyettir. Bütünüyle ilk indirilen sûre Fâtiha'dır. Hamd, tevhîd ilânı ve dua bölümlerinden oluşmaktadır ve bu yapısıyla tamamıyla bir Kur'an özeti görünümündedir.Fâtiha sûr...
Fatiha Suresi Meali
Fatiha Suresi Meali
Fatiha Suresinin Meali, Müddesir sûresi indikden sonra Mekke'de inmiştir. Yedi ayettir. Kuran'ın ilk sûresi olduğu için, açış yapan veya açan anlamına geldiği "Fâtiha" denilmiştir. Diğer bir mana ise: Ana kitap anlamına geldiği için "Ümmü'l-Kitâp" di...

 

313 Fatiha
Fatiha Suresi Türkçe
Ruhuna El Fatiha
Fatiha Suresi Anlamı
Fatiha Anlamı
Fatiha Suresi Kaç Ayettir
Fatiha
Salavatı Fatiha
Fatiha Duası
Fatiha Suresi
Fatiha Suresi Fazileti
Fatiha Suresi Oku
Fatiha Suresi Meali
Fatiha Suresi Arapça
Fatiha Okunuşu
Fatiha Suresi Tefsiri
Arapça Fatiha
Fatiha Tefsiri
Fatiha Meali
Popüler İçerik
Fatiha Suresi Arapça
Fatiha Suresi Arapça
Fatiha Suresi Arapça, Yüzlerce sır ve şifre taşıyan faziletli bir duadır. Asıl sırlar ve şifreler kul ile Allah arasında geçer. Hz. Peygamberimiz bir ...
Fatiha Okunuşu
Fatiha Okunuşu
Fatiha Okunuşu, Tefsiri; Rahman ve Rahim olan ALLAH’ın Adıyla,Allah evreni, kainatı yani Yeryüzünü, gökyüzünü, yıldızları, gezegenleri, bitkileri, ha...
Fatiha Suresi Tefsiri
Fatiha Suresi Tefsiri
Fatiha süresi tefsiri; Mekke'de nazil olan Fatiha süresi 7 ayetten oluşur. Harf sayısı 140'dır. Fatiha ismi ''başlangıç veya kitap gibi açılan şeyleri...
Arapça Fatiha
Arapça Fatiha
Arapça Fatiha, Mekke'de inmiştir ve Suresi yedi ayettir. Hz. Peygamber efendimizin her gün okunmasını tavsiye ettiği çok kıymetli bir duadır. Kur'an-ı...
Fatiha Tefsiri
Fatiha Tefsiri
Fatiha Suresi Okunuşu;Bismillahirrahmanirrahim  El hamdü lillahi rabbil alemin. Er rahmanir rahiym Maliki yevmid din İyyake na'büdü ve iyyake nestei...
Fatiha Meali
Fatiha Meali
Fatiha Meali: Müddesir sûresinden sonra Mekke'de inen Fatiha suresi 7 yedi âyettir. Kur'an'ın ilk sûresi olduğunda dolayı açış yapan, açan anlamına "F...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
313 Fatiha
Fatiha Suresi Türkçe
Ruhuna El Fatiha
Fatiha Suresi Anlamı
Fatiha Anlamı
Bundan Sonraki Dua
Niye Parçalara Böldünüz
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Bundan Sonraki Dua
Niye Parçalara Böldünüz
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024