Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Fatiha Suresi Oku

Fatiha Suresi Oku

Fatiha Suresi Oku, Mekke'de indirilen Fâtiha sûresi kuranın ilk sûresidir ve 7 âyettir. Bütünüyle ilk indirilen sûre Fâtiha'dır. Hamd, tevhîd ilânı ve dua bölümlerinden oluşmaktadır ve bu yapısıyla tamamıyla bir Kur'ân özeti görünümündedir.

Fâtiha sûresinin Medine'de indirildiği görüşü de bazı alimlerce ileri sürülmüştür. Fakat sûrenin Hıcr sûresinden evvel indirildiği ve ilk dönemlerinden itibaren namaz kılınırken okunduğu gerçeği, bu iddiayı çürütmektedir. Bununla birlikte Fâtiha sûresinin Mekke'de ve Medine'de iki kez indirildiği, kendisine bu nedenle el-Mesânî dendiği de iddia edilmiştir. Bu iddia da doğru olması sûrenin üslubu, içeriği ve Kur'ân'da bir defa yer almış olması sebebiyle mümkün değildir. Üstelik iki kez indirilseydi iki kez yazdırılması icap ederdi; çünkü birden çok indirilip indirildiği kadar yazdırılan başka âyetler Kur'ân'da mevcuttur.

Bismillâhirrahmanirrahim.

Elhamdulillâhi Rabbil âlemin, errahmanirrahim, malikiyevmiddin, iyyake na'büdü ve iyyake nestâiyn, ihdinas sıratal müstâkiym, sıratallezîne enâmte aleyhim, ğayril mağdûbi aleyhim, veladdââlliyn

Fatiha Suresi Oku Meali


Bismillâhirrahmânirrahîm

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Hamd övülme, övgü, Rahmân ve Rahîm merhameti bütün varlıkları kuşatan, hesap gününün efendisi, âlemlerin de Rabbi olan Allah içindir. Ancak Sana kulluk eder yalnız Senden yardım isteriz. Bize, gazaba uğratılmışların ve sapmışların yolunu değil; doğru yolu, nimet verdiklerinin yolunu göster.

Hz. Peygamber, Fâtiha'yı namazın olmazsa olmazı diye nitelendirmekte ve Kitâb'ın Fâtihası olmadan namaz olmaz” rivayeti bunu sağlamlaştırmaktadır. Bu sıfatıyla Fâtiha sûresi, Müslümanların tüm hayatlarını adeta çepeçevre kuşatan bir nitelik arz etmektedir.

Fâtiha sûresi'nin Fâtihatü'l-Kitâb yani Kitabın başı, açılışı, girişi, Sûretü'l-Hamd yani övgü sûresi, Ümmü'l-Kur'ân yani Kur'ân'ın anası, özü, Ümmü'l-Kitâb yani Kitabın esası, anası, Esâsü'l-Kur'ân yani Kur'ân'ın aslı, temeli, eş-Şifâ yani manevî hastalıklara ve inançsızlıklara şifa, el-Vâfiye yani yeterli olan, el-Kâfiye yani yeterli, tamam, el-Kenz yani hazine, es-Salât yani namaz, dua, Sûretü'd-Du‘â' yani dua ve iltica sûresi, es-Süâl yani istek, talep, eş-Şükr yani şükür, es-Seb‘u'l-Mesânî yani tekrarlanan yedili gibi isimleri vardır. Verilen bu isimlerin her biri Fâtiha için uygundur ve Fâtiha ile anlam ilişkisine sahiptir.

Tarih boyunca ulema tarafından fazileti hakkında pek çok ifadenin iletildiği Fâtiha sûresi, Kur'ân'ın âdeta yansıması gibidir. Bütün ayetleri ve hatta her sözcüğü kuranda yer alan diğer pek çok âyet ve sûreyle alakalıdır. Hangi kelimesine bakılsa, hangi âyeti incelense konuyla ilgili diğer pek çok âyetle ilgili atıflara rastlanır.

Kur'ân, Yüce Allah'ın kelam sıfatı olduğu ve Allah tarafından peygamber tarafından bize iletildiğinden onun bütün âyetleri elbette aynı değerdedir. Biri hakkında diğerinden daha hayırlı, daha az hayırlı ya da herhangi bir bölümü için en hayırlı gibi sınıflandırmalar yapmak doğru değildir. Ancak Fâtiha, Kur'ân'ın özeti, ana konularını içermesi ve namazın da ayrılmaz parçası olduğundan birtakım hususi özelliklere sahip olduğunu belirtmekte de bir hata olmasa gerektir.
Son Güncelleme : 03.11.2023 01:54:38
Fatiha Suresi Oku ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Fatiha Suresi Oku Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Fatiha Suresi Oku"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
313 Fatiha
313 Fatiha
313 Fatiha hem Allah'ı övme hem de kulun Allah'tan dileğini talepte bulunduğu için ikiye ayrılır. Allah, Fatiha Suresini okuyanı sever. Fatiha Suresini okuyan Müslüman bütün Kuran'ı okumuş gibi sevap alır. Fatiha Suresi 7 ayetten ibarettir. Bu sure b...
Fatiha Suresi Türkçe
Fatiha Suresi Türkçe
Fatiha suresi Türkçe,  tam haliyle inmiş olan Fatiha suresi, müddesir süresinden sonra Mekke'de inmiştir. Toplam 7 ayetten oluşur ve resmi sıralamada birinci olan bu süre, Nüzul sıralama da ise beşinci sırada yer alır. Kuranı kerimin ilk suresi ...
Ruhuna El Fatiha
Ruhuna El Fatiha
Ruhuna El Fatiha, İfadesi Müslüman topluluklarda fatiha suresinin okunması için söylenen içerisinde emir kipi bulunan bir cümledir. İslam dinene ve Müslüman inancına göre ölmüş olan bir kişinin arkasından kuran okumak hayırlı ve kutsal bir olaydır. R...
Fatiha Suresi Anlamı
Fatiha Suresi Anlamı
Fatiha Suresi Anlamı, İslam dinini bize öğretmek için yüce Allah Kuran- kerim'i göndermiştir. Şüphesiz Kuran'ın tüm sûre ve âyetlerinin mesajını anlamaya çalışmak tüm Müslümanların üzerine farzdır. Buradan yola çıkarak Kur'an-ı kerîm'in ilk sûresi Fa...
Fatiha Anlamı
Fatiha Anlamı
Fatiha Anlamı, Mekke'de Müddesir suresinden sonra indirilen ve 7 ayetten oluşan Fatiha suresi, Kur'anın ilk suresi 1 ve açış yapan açan anlamına gelir. Hicret'ten önce nazil olan, nüzul sırasında 5. Sure olan bu sure için Peygamber Efendimiz Fatiha o...
Fatiha Suresi Kaç Ayettir
Fatiha Suresi Kaç Ayettir
Fatiha Suresi Kaç Ayettir, Fatiha Suresi Kur'an-ı Kerim ilk başında yer alan sure olup, toplam yedi ayettir. Surenin başındaki besmelenin (Bismillahirrahmanirrahim) sureye dahil olup olmadığı ihtilaflıdır. Fâtiha: açılacak şeyin ilk başı, ilk açılaca...
Fatiha
Fatiha
Fatiha; Kuran-ı Kerim'in ilk sûresi olan başlangıç anlamına gelen 'Fatiha' adını almıştır. Mekke döneminde indirilen yedi ayettir. İlk inen vahiylerden biridir. Hz. Muhammed'e (S. A) inen ilk tam sure olarak bilinir. Bu sure aslında, Allah'ın kendi k...
Salavatı Fatiha
Salavatı Fatiha
Salavatı Fatiha, salavat; Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S. A. V)'i ve ashabını anmak ve selam göndermek anlamında yapılan duadır. Salavat okumanın ecri sayılamayacak kadar fazladır. Zikirler arasında en güzeli olan salavat; bir anlamda Peygamberi...
Fatiha Duası
Fatiha Duası
Fatiha duası, fatiha duası Mekke'de inen dualardan biridir. Müddessir suresinden sonra inmiştir. Fatiha duası yedi ayetten oluşur. Kuranı Kerim'de ilk sure olduğu için açış yapan açan anlamına gelen Fatiha adı verilmiştir. Fatiha suresi insanlar aras...
Fatiha Suresi
Fatiha Suresi
Fatiha Suresi, Fatiha suresi Mekke'de inen surelerden biridir. Müddessir suresinden sonra inmiş olan bir suredir. Fatiha Suresi yedi ayetten oluşan bir duadır. Kur'an-ı Kerim'de ilk sure olduğu için açış yapan açan anlamına gelen Fatiha adı verilmişt...
Fatiha Suresi Fazileti
Fatiha Suresi Fazileti
Fatiha Suresi Fazileti; Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha Suresi, adını, "açan" mânâsına geldiği için buradan almıştır. Tam olarak inen ilk sure olup, yedi ayetten oluşan Fatiha suresi, Mekke'de nâzil olmuştur. Rasûlullah Efendimiz (S. A. V.);...
Fatiha Suresi Meali
Fatiha Suresi Meali
Fatiha Suresinin Meali, Müddesir sûresi indikden sonra Mekke'de inmiştir. Yedi ayettir. Kuran'ın ilk sûresi olduğu için, açış yapan veya açan anlamına geldiği "Fâtiha" denilmiştir. Diğer bir mana ise: Ana kitap anlamına geldiği için "Ümmü'l-Kitâp" di...

 

313 Fatiha
Fatiha Suresi Türkçe
Ruhuna El Fatiha
Fatiha Suresi Anlamı
Fatiha Anlamı
Fatiha Suresi Kaç Ayettir
Fatiha
Salavatı Fatiha
Fatiha Duası
Fatiha Suresi
Fatiha Suresi Fazileti
Fatiha Suresi Oku
Fatiha Suresi Meali
Fatiha Suresi Arapça
Fatiha Okunuşu
Fatiha Suresi Tefsiri
Arapça Fatiha
Fatiha Tefsiri
Fatiha Meali
Popüler İçerik
Fatiha Suresi Arapça
Fatiha Suresi Arapça
Fatiha Suresi Arapça, Yüzlerce sır ve şifre taşıyan faziletli bir duadır. Asıl sırlar ve şifreler kul ile Allah arasında geçer. Hz. Peygamberimiz bir ...
Fatiha Okunuşu
Fatiha Okunuşu
Fatiha Okunuşu, Tefsiri; Rahman ve Rahim olan ALLAH’ın Adıyla,Allah evreni, kainatı yani Yeryüzünü, gökyüzünü, yıldızları, gezegenleri, bitkileri, ha...
Fatiha Suresi Tefsiri
Fatiha Suresi Tefsiri
Fatiha süresi tefsiri; Mekke'de nazil olan Fatiha süresi 7 ayetten oluşur. Harf sayısı 140'dır. Fatiha ismi ''başlangıç veya kitap gibi açılan şeyleri...
Arapça Fatiha
Arapça Fatiha
Arapça Fatiha, Mekke'de inmiştir ve Suresi yedi ayettir. Hz. Peygamber efendimizin her gün okunmasını tavsiye ettiği çok kıymetli bir duadır. Kur'an-ı...
Fatiha Tefsiri
Fatiha Tefsiri
Fatiha Suresi Okunuşu;Bismillahirrahmanirrahim El hamdü lillahi rabbil alemin. Er rahmanir rahiym Maliki yevmid din İyyake na'büdü ve iyyake nestei...
Fatiha Meali
Fatiha Meali
Fatiha Meali: Müddesir sûresinden sonra Mekke'de inen Fatiha suresi 7 yedi âyettir. Kur'an'ın ilk sûresi olduğunda dolayı açış yapan, açan anlamına "F...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
313 Fatiha
Fatiha Suresi Türkçe
Ruhuna El Fatiha
Fatiha Suresi Anlamı
Fatiha Anlamı
Bundan Sonraki Dua
Niye Parçalara Böldünüz
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Bundan Sonraki Dua
Niye Parçalara Böldünüz
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023